Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

Program naszego Gimnazjum

Misja szkoły:
 • uczymy prawdy
 • kształtujemy piękno
 • wychowujemy do twórczego działania w samodzielnym życiu
 • działamy po to aby:
  • Nasi uczniowie - maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, społecznym, emocjonalnym, i fizycznym.
  • Ich rodzice - darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania.
  • Nauczyciele - mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy.
  • Szkoła - cieszyła się uznaniem środowiska i była oazą dobrego i mądrego świata
Zadania szkoły
 • wszechstronny rozwój osobowy ucznia
 • kształtowanie samodzielności w działaniu oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
 • rozwijanie dociekliwości poznawczej poszukiwania piękna, dobra i prawdy
 • przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości i wolności, w duchu tolerancji
 • stworzenie nauczycielowi warunków do twórzej pracy
 • wspieranie i uzupełnianie pracy wychowawczej rodziców
 • integracja z lokalny środowiskiem społecznym
Zadania szczegółowe szkoły
 1. Uznajemy kształcenie , wychowanie i opiekę za integralną całość.
 2. Promujemy wartości chrześcijańskie jako sposób na życie.
 3. Dbamy o bezpieczeństwo i harmonijny rozwój ciała oraz duszy.
 4. Wychowujemy w duchu tolerancji.
 5. Umożliwiamy uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie.
 6. Szanujemy godność osobistą uczniów.
 7. Zapewniamy wszystkim uczniom równość szans, sprawiedliwe, życzliwe, uwzględniające możliwości dziecka traktowanie.
 8. Przygotowujemy młodego człowieka do funkcjonowania w zintegrowanej Europie.
 9. Zapewniamy uczniom warunki i możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności.
 10. Promujemy zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną.
 11. Budujemy ścisłą relację z lokalną społecznością, organem prowadzącym oraz instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi.
 12. Pracujemy nad wzmocnieniem więzi emocjonalnych z najbliższym otoczeniem i jego mieszkańcami.
 13. Współpracujemy z rodzicami wspierając ich w wychowaniu dzieci.
 14. Realizujemy program pomocy uczniom potrzebującym, mającym trudności w nauce.
 15. Dbamy o rozwój bazy szkolnej dla zapewnienia warunków realizacji programu.
 16. Tworzymy warunki do twórczej pracy nauczycieli i uczniów.
 17. Pomagamy uczniom i ich rodzicom w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszego kształcenia.
Szkoła mocą swego posłannictwa kształtuje władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenie, kształci zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się...
Jan Paweł II (Włocławek 1991 r.)


Wizja szkoły

W efekcie podejmowanych działań stworzymy wzorzec młodego człowieka, który potrafi:
 • Budować swój osąd rzeczywistości w oparciu o ogólnoludzkie wartości.
 • Znajdować swoje miejsce w przemianach współczesnego świata.
 • Sprawiedliwie oceniać postępowanie swoje i innych.
 • Twórczo podchodzić do nauki i działania w samodzielnym życiu.
Nasz szkoła będzie:
 • Efektywna i wymagająca
 • Atrakcyjna w procesie wielowymiarowego kształcenia.
 • Wyróżniająca się w środowisku dobrą renomą.
 • Ciesząca się zaufaniem uczniów i ich rodziców.
Model absolwenta

Ambitny, asertywny.
Bogata osobowość.
Samodzielny, samokrytyczny
Odpowiedzialny.
Logicznie myślący.
Wszechstronnie rozwijający się.
Elokwentny.
Niezależny.
Twórczy, tolerancyjny.

Zadania szkoły i cele wychowania

I. W Podstawie programowej przyjmuje się, że nauczyciele winni dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej.
Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia.

Podstawa programowa precyzuje zadania szkoły podstawowej, odnoszące do III etapu kształcenia. Realizując te zadania będziemy dążyć do tego, aby szkoła:

 1. Umożliwiała:
  • zdobycie wiedzy pozwalającej na dalsze kształcenie
  • wprowadzenie ucznia w świat wiedzy
  • poznawanie i rozumienie świata
  • ujawnianie oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień
  • rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów
  • poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie i ocenę własnej wartości, rozwijanie potrzeby doskonalenia się
  • przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata
  • kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, grupy etnicznej, społeczności międzynarodowej.
  • swobodne poruszanie się w świecie kultury i sztuki< br>- przygotowanie do różnorodnych działań i przyjmowania różnych ról w życiu
 2. Zapewniała:
  • nowoczesne metody kształcenia i rozwój każdego ucznia
  • opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
  • poszanowanie praw dziecka i ucznia
  • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego
  • zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej
  • kształtowanie postawy dialogu i wzajemnego zaufania
 3. Wspierała:
  • rozwój osobowości w zgodzie z systemem wartości, który respektując prawa innych i przyjęte normy daje możliwość samorealizacji
  • aktywność poznawczą i twórczą
  • rozwój emocjonalny ucznia i jego wrażliwość na problemy społeczne
  • samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem
  • pro społeczne, pro rodzinne i pro zdrowotne działania ucznia
  • rodziców w procesie wychowawczym
II. Cele wychowania:
Nadrzędnym celem wychowania jest rozwój osobowości ucznia w oparciu o wartości moralne i estetyczne jako przygotowanie do życia w otaczającym go świecie.

Przyjmiemy, że celem wychowania jest efekt - ideał wychowawczy, do którego osiągnięcia ma prowadzić działalność dydaktyczno - wychowawcza szkoły.

Główne cele naszej pracy wychowawczej:
 1. Zapewnienie opieki i stworzenie życzliwego klimatu do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka w bezpiecznym, przyjaznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną.
 2. Pomoc w zrozumieniu siebie, innych ludzi i otaczającego świata oraz pomoc w budowaniu własnego, spójnego systemu wartości i wdrożenie do pracy nad własnym rozwojem (samowychowanie).
 3. Wychowanie ku wyższym wartościom – prawda, dobro, piękno, miłość, sprawiedliwość, wolność.
 4. Budowanie rzetelnych podstaw logicznie uporządkowanej i powiązanej wiedzy, rozbudzanie pasji poznawczych i zainteresowań.
 5. Umacnianie poczucia podmiotowości i wiary we własne siły, z równoczesnym przygotowaniem do podejmowania świadomych, dłuższych i systematycznych wysiłków w kierunku realizacji założonych celów, w oparciu o rzetelną pracę.
 6. Rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej oraz zachęcanie do indywidualnej działalności twórczej.
 7. Pomoc w zrozumieniu złożoności zagrożeń współczesnej cywilizacji. Wskazanie przyczyn tego stanu, szukanie dróg wyjścia.
 8. Przygotowanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji sprzyjających:
  • zachowaniu zdrowia
  • życiu w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym
  • aktywny udział w życiu rodziny, grupy, klasy, szkoły, środowiska, kraju.
 9. Budzenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, a rodziny, społeczności lokalnej i państwowej w szczególności.
 10. Przygotowanie do życia w społeczeństwie - grupie, klasie, szkole, środowisku.
Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy i przepisów wydanych na jej podstawie oraz uwzględniając program wychowawczy gimnazjum o którym mowa w odrębnych przepisach, a w szczególności:
 1. wprowadza w świat wiedzy naukowej ujmowanej dyscyplinarnie,
 2. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia,
 3. pomaga w podejmowaniu uczniom i ich prawnym opiekunom decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji,
 4. wyrabia nawyki sumiennej i rzetelnej pracy,
 5. umożliwia wszechstronny rozwój osobowości,
 6. przyb1iża osiągnięcia współczesnej nauki i postępu technicznego.
 7. przygotowuje do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym. do wypełniania obowiązków rodzinnych, obywatelskich, w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości i wolności,
 8. zapewnia pełne prawo do wo1ności sumienia oraz wychowania w duchu tolerancji,
 9. uczy odpowiedzia1ności za swoje czyny,
 10. zaszczepia zasady higieny,
 11. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum,
 12. rozwija postawy patriotyczne przejawiające się w poszanowaniu polskiego dziedzictwa kulturowego, jako części składowej kultury europejskiej i światowej,
 13. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum,
 14. kształci uczniów umiejętności kierowania się w życiu uniwersalnymi zasadami etyki i buduje system wartości moralnych w oparciu o wartości chrześcijańskie.
No variable