Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

AGRESJA

Print Dodany 2005-05-30 11:01:43 przez Zakrn

AGRESJA.

CZY NAPRAWDĘ JESTEŚMY BEZSILNI ?

Narastająca fala brutalizacji obyczajów, przemocy i agresji, wulgaryzacji języka oraz pojawienie się nowych form destrukcyjności w życiu publicznym budzą zrozumiały niepokój i pytania o źródła zła. Problem ten nie ominął także szkoły. Możemy spotkać tu różne formy agresji i przemocy oraz ich skutki.

Istnieją rozmaite teorie agresji począwszy od naturalistycznych traktujących agresję jako cechę natury ludzkiej uwarunkowaną genetycznie, poprzez materialistyczne podkreślające rolę czynników socjo-ekonomicznych aż po kulturalistyczne, w których akcentuje się rolę wzorów kultury.

Agresja, wg definicji Włodzimierza Szewczuka, to wszelkie działania /fizyczne lub słowne/, którego celem jest wyrządzenie krzywdy fizycznej lub psychicznej-rzeczywistej lub symbolicznej –jakiejś osobie lub czemuś, co ją zastępuje..

Prawdopodobieństwo wystąpienia agresji zależy od siły pobudzenia do niej, od natężenia lęku przed jej ujawnieniem, a także od wewnętrznych dyspozycji do zachowań agresywnych. O poziomie agresywności człowieka decyduje też stopień wykształcenia mechanizmów wewnętrznej kontroli, poziom frustracji, stan rozluźnienia norm moralnych, uznanie do stosowania agresji, wreszcie sytuacja rozproszenia i braku odpowiedzialności za popełnione czyny. Raz pobudzone pragnienie przemocy pociąga za sobą zmiany psychofizyczne.

Współczesna szkoła nie zawsze jest miejscem bezpiecznym. Raport Najwy- ższej Izby Kontroli odsłonił ponurą rzeczywistość. Pobicia, kradzieże, narkotyki, alkohol to elementy szkolnego pejzażu. Częstym zjawiskiem jest szykanowanie i prześladowanie słabszych. Każda klasa ma swojego „kozła ofiarnego”. Bezpieczeństwo w szkole to wspólna sprawa uczniów, nauczycieli i rodziców. Warto więc postawić kilka pytań:

● Jakie akty przemocy i przestępstw zdarzyły się w szkole w ostatnim roku?

● Jak kontroluje się wstęp na teren szkoły?

● W jaki sposób nauczyciel może wezwać pomoc, gdy pojawi się jakieś zagrożenie lub zdarzy się wypadek w klasie?

● W jaki sposób nauczyciel może wezwać pomoc, gdy pojawi się jakieś zagrożenie lub zdarzy się wypadek na boisku?

● Kto w komisariacie odpowiada za kontakty ze szkołą?

● W jaki sposób szkoła jest przygotowana na specjalne sytuacje?

● Czy szkoła posiada instrukcje dla nauczycieli na wypadek takich sytuacji?

● W jaki sposób sprawuje się kontrolę nad uczniami podczas przerw?

● Czy szkoła zatrudnia ochroniarzy?

● Czy w szkole jest pielęgniarka w czasie trwania zajęć?

● Czy szkoła ma wypracowane sposoby reagowania na akty przemocy, handlu narkotykami itp.?

● Czy dokumentuje się w szkole akty przemocy i przestępstw, których dopuszczają się uczniowie?

Na strategię zapewnienia bezpieczeństwa społeczności szkolnej winny więc składać się następujące elementy:

- Profilaktyka i edukacja /ustalenie procedur bezpieczeństwa w szkole, szkolenie uczniów/.

- Badania ankietowe społeczności uczniowskiej na temat zagrożeń, agresji
i patologii.

- Bezpieczna przestrzeń - monitoring, obserwacja, dyżury, itp.

- Zasada „zero tolerancji”- przejrzystość reguł, konsekwencja i nieruchomość kar.

-Wnioski-rejestracja i analiza zdarzeń.

Zachowania agresywne występują znacznie częściej wtedy, gdy klasy są zbyt liczne, brak integracji między uczniami, gdy zamiast współpracy kładziemy nacisk na rywalizację. Najczęściej eskalacja zachowań agresywnych ma miejsce w sytuacji gdy grono pedagogiczne jest grupą nie współpracujących osób.
W takiej sytuacji zachowania uczniów stają się osobistym problemem nauczyciela. Na co więc mamy wpływ i jaki kierunek działań możemy podjąć aby minimalizować i osłabiać narastającą falę agresji. Oto niektóre przykłady:

DZIAŁANIA OSOBISTE NAUCZYCIELA

- praca nad własnym systemem komunikacji, tak ,aby tworzyć relację osobową, podmiotową w myśl zasady: ”Zawsze akceptuję ucznia - nie zawsze aprobuję uczniowskie zachowanie”

- Ulepszanie świadomości jasnych granic i zasad.

- Grupa wsparcia w zespole nauczycieli.

- Umiejętność elastycznego reagowania na konieczność zmian w komunikacji z uczniami i rodzicami.

- Świadomość ,że to nie błędy zagrażają , ale sztywne trwanie w błędnej postawie szkodzi.

DZIAŁANIE W OBRĘBIE PLACÓWKI.

- Przegląd zasad rekrutacji, regulaminów, zasad postępowania w sytuacjach interwencyjnych.

- Integracja wewnątrz klasy i grup uczniów, poznanie uczniów.

- Praca nad polepszeniem współpracy z rodzicami.

- Przełożenie punktu ciężkości w pracy wychowawczej ze współzawodnictwa na współpracę.

- Praca wychowawcza-Praca całego zespołu szkoły-wszyscy reagują !

- Klimat dla szczerości.

Wspomaganie nauczycieli, którym jest trudniej – porażka jednej osoby –to wspólna porażka.

Na poziomie szkoły, to nauczyciel ma uczyć, jak mają sobie radzić z przeżywaniem silnych i trudnych uczuć oraz jak skutecznie rozładować napięcie emocjonalne. Ułatwić może mu to rzeczywista współpraca z innymi pracownikami szkoły, a bazą na której można się oprzeć jest realny i realistyczny program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki, z jasno określonymi regułami i konsekwencjami ich przekroczenia. Świadomość do czego wychowuje ucznia, pomoże nauczycielowi zaplanować długofalowe działania, bo tylko takie są w wychowaniu skuteczne. Należy przy tym pamiętać, że proces socjalizacji, musi opierać się na fundamencie wartości.

Biblografia

Wojciech Słonina „Jak rozumieć istotę agresji?”

Ewa Pohorecka „Czy naprawdę jesteśmy bezsilni?”

Robert Borkowski „Bezpieczna szkoła

Referat opracowany po konferencji „AGRESJA I PRZEMOC WOBEC NAUCZYCIELI” oraz po warsztatach „JAK RADZIĆ SOBIE Z AGRASJĄ W SZKOLE?”- organizowane przez CENTRUM SZKOLENIOWE FUNDACJI HOMO HOMINI IM.KAROLA DE FOUCAULD „MARABUT”

Opracowanie:

Beata Matias-Smęt i Władysław Komperda

Więcej newsów z tej kategorii: Pedagog szkolny