Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

Zmiany w Statucie - 2.03.2006r.

Dodał: Piotr Urbaniak.
Ostatnio zmieniony: 2006-03-03 11:25:05

Zmiany w Statucie Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II W Rabie Wyżnej
zatwierdzonego Uchwałą nr 7 /2004 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej z dnia 16.12.2004r zatwierdzonego Uchwałą nr 7 /2004 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej z dnia 16.12.2004r
 
                                                      Uchwała Nr …../2006
Rady Pedagogicznej w Gimnazjum Nr 1 im. Ojca świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej
                                                      z dnia 2.03.2006 r.
w sprawie zmiany Statutu Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II
Na podstawie art. 50 ust.2, pkt. 1 w związku art. 52 ust. 2ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. Nr 199,poz.2046, z póź. zmianami / oraz na podstawie § 25 ust.17Statutu Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Rabie Wyżnej z dnia 16.12.2004r zatwierdzonego Uchwałą nr 7 /2004 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej z dnia 16.12.2004r uchwala się co następuje
§ 1
W statucie Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II W Rabie Wyżnej z dnia 16.12.2004r zatwierdzonego Uchwałą nr 7 /2004 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej wprowadza się następujące zmiany:
 1. w §14
a)      po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu:
1a / Gimnazjum nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, którzy w trakcie zajęć samowolnie opuszczają budynek szkoły, przebywają na wagarach lub są nieobecni na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.
b)      po ustępie 6 dodaje się ustęp 6a i 6bw brzmieniu:
6a / Szczegółowe zasady dowozu uczniów, zasady zachowania uczniów w trakcie dowozów określa Regulamin dowozu uczniów.
6 b/ . Regulamin dowozu uczniów wprowadza Dyrektor zarządzeniem.
 
 1. w §65
a)      ustęp 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
3/ list pochwalny wychowawcy klasy dla ucznia.
b)      pkt.6 ulega skreśleniu.
 
 
 1. w §66
a)      w ustępie 1 pkt. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
3/ upomnieniem Dyrektora,
4/ naganą Dyrektora,
 
b)      ustęp 9 otrzymuje brzmienie:
9. Kary wymienione w ust.1 pkt. 3,4,7 udziela Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego. Pozostałe kary udziela wychowawca klasy.
 
c)      po ustępie 9 dodaje się ustęp 10 w brzmieniu:
10. Wniosek o udzielenie kary uczniowi może złożyć nauczyciel Gimnazjum. Wniosek o udzielenie kar określonych w ust.1 pkt. 3,4,7 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
 
 
 1. po §89 wprowadza się §89a w brzmieniu:
§89a
1.       O przewidywanej śródrocznej , rocznej ocenie niedostatecznej z danych zajęć edukacyjnych informuje się ucznia i jego rodziców
2.       Na miesiąc przed zakończeniem zajęć śródrocznych, rocznych nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne wpisuje ołówkiem do dziennika przewidywaną ocenę niedostateczną informując o tym ucznia i wychowawcę klasy.
3.       Wychowawca klasy sporządza pisemne zawiadomienie i informuje rodziców ucznia o ocenach niedostatecznych w jeden z wymienionych sposobów: na zebraniu rodziców, przekazując zawiadomienie za pośrednictwem ucznia (uczeń potwierdzoną kopie zwraca wychowawcy), wzywając do szkoły rodzica ucznia lub wysyłając zawiadomienie pocztą – listem poleconym.
4.       Kopię zawiadomienia informacji o ocenach niedostatecznych wychowawca przekazuje Dyrektorowi w terminie 5 dni.
5.       Na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel jest zobowiązany powiadomić ucznia o nieklasyfikowaniu go z danych zajęć edukacyjnych zgodnie z §102 ust.1.
6.       Na cztery dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele danych zajęć edukacyjnych wpisują długopisem do dziennika oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę z zachowania.
7.        
 
 1. §90 otrzymuje brzmienie:
§90
1.       Na dziesięć dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele informują uczniów i wpisują długopisem do dziennika przewidywane dla nich oceny klasyfikacyjne z prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę zachowania.
2.       W przypadku nieobecności nauczyciela wpis ocen dokonuje wychowawca klasy lub inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych. W przypadku nieobecności wychowawcy oceny z zachowania wpisuje inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora.
3.       Fakt poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach nauczyciele potwierdzają w dzienniku na stronie osiągnięć ucznia wpisem „W dniu ………poinformowano uczniów o przewidywanych /ocenach śródrocznych lub o ocenach rocznych/”. Wychowawca klasy dokonuje wpisu o poinformowaniu uczniów o ocenach zachowania na stronie – ocena zachowania.
4.       Wychowawca klasy na dziewięć dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, pisemnie powiadamia rodziców ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych ze wszystkich zajęć edukacyjnych i zachowania.
5.       Informacja dla rodziców sporządzona jest w formie wykazu ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych i zachowania. Wykaz ocen wychowawca przekazuje przez ucznia rodzicom. Podpisany przez rodziców wykaz ocen uczeń zwraca wychowawcy klasy w terminie dwóch dni.
6.       Dokumentem potwierdzającym odbiór wykazu przewidywanych ocen jest lista uczniów z ich podpisami poświadczająca odbiór wykazu wraz z zobowiązaniem do przekazania tego wykazu rodzicom.
7.       W przypadku nieobecności ucznia w tym dniu, o którym mowa w ust.3, wychowawca przesyła informację pocztą, listem poleconym.
8.       W celu przekazania rodzicom informacji o przewidywanych rocznych ocenach uczniów wychowawca może zorganizować spotkanie z rodzicami.
9.       Potwierdzone wykazy ocen ucznia wychowawca przekazuje Dyrektorowi.
10.   Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania nie może być obniżona z zastrzeżeniem §90a ust.1.
 
 1. po §90 dodaje się §90a w brzmieniu:
§90a 
1.    Dopuszcza się możliwość obniżenia przewidywanej rocznej oceny z zachowania w przypadku rażącego naruszenia Statutu Gimnazjum i Szczegółowych Zasad Oceniania.
2.    O zmianie przewidywanej oceny z zachowania wychowawca informuje:
1/       Dyrektora podając pisemne uzasadnienie.
2/       rodziców ucznia wzywając ich do szkoły lub wysyłając widomość pisemną, listem poleconym..
3.    W celu ustalenia nowej oceny z zachowania dopuszcza się zorganizowanie spotkania, w którym uczestniczą: Dyrektor, wychowawca, rodzice oraz przedstawiciele samorządu klasowego. Decyzje w sprawie nowej przewidywanej rocznej oceny z zachowania podejmuje wychowawca.
4.    W przypadku ustalenia niższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania, wychowawca nanosi zmiany przekreślając długopisem wcześniej ustaloną ocenę wpisując obok ostateczną i potwierdzając własnoręcznym podpisem (parafką).
5.    Ustalona przez wychowawcę ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
 
 1. §91 otrzymuje brzmienie:
§91
1.       Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela danych zajęć edukacyjnych  o ustalenie wyższej niż przewidywania roczna ocena klasyfikacyjna.
2.        Wniosek o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna powinien być złożony w formie pisemnej  do Dyrektora w terminie pięciu dni od wystawienia proponowanych ocen. Wniosek powinien zawierać: :
1/       wskazanie zajęć edukacyjnych, z których miałaby być ustalona wyższa niż przewidywana ocena
2/       ocenę o którą się uczeń ubiega,
3/       okoliczności uzasadniające złożenie wniosku.
3.       Dyrektor przekazuje wniosek  nauczycielowi danych zajęć edukacyjnych. Nauczyciel jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku w oparciu o obowiązki ucznia określone w §64 niniejszego Statutu. W wyniku przeprowadzonej analizy decyduje o pozostawieniu przewidywanej oceny lub o ponownym sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia.
4.       Ponowne sprawdzenie wiadomości i umiejętności nauczyciel przeprowadza w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem informatyki, techniki, plastyki i wychowania fizycznego z materiału niezbędnego do uzyskania wnioskowanej przez ucznia oceny. Pracę pisemną ocenia nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a ustaloną ocenę potwierdza drugi nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
5.       Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z informatyki, techniki, plastyki muzyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Ocenę zadań praktycznych przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności drugiego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
6.       Uzasadnienie zmiany lub pozostawienia rocznej przewidywanej oceny nauczyciel motywuje pisemnie i przekazuje do Dyrektora na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej..
7.       Nauczyciel informuje ucznia lub jego rodziców o podjętej decyzji, fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
8.       W przypadku ustalenia wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna nauczyciel nanosi zmiany przekreślając wcześniej ustaloną ocenę wpisując obok nową ustaloną ocenę. Fakt ten potwierdza własnym podpisem (parafką).
9.       Ustalona przez nauczyciela w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
 
 1. §100 otrzymuje brzmienie:
§100
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do wychowawcy o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena zachowania.
 2.  Wniosek o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania powinien być złożony w formie pisemnej do Dyrektora w terminie pięciu dni od wystawienia proponowanych ocen. Wniosek powinien zawierać: :
1/       ocenę o którą się uczeń ubiega,
2/       okoliczności uzasadniające złożenie wniosku.
 1. Dyrektor przekazuje wniosek wychowawcy, który dokonuje analizy zasadności wniosku w oparciu o obowiązki ucznia określone w §64 niniejszego Statutu.
 2. W wyniku przeprowadzonej analizy wychowawca ustala nową roczną przewidywaną ocenę z zachowania lub pozostawia wcześniej ustaloną.
 3. Wychowawca informuje ucznia lub jego rodziców o podjętej decyzji. Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
 4. Uzasadnienie zmiany lub pozostawienia przewidywanej rocznej oceny z zachowania wychowawca motywuje pisemnie i przekazuje do Dyrektora Gimnazjum na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
 5. W przypadku ustalenia wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania wychowawca nanosi zmiany przekreślając wcześniej ustaloną ocenę wpisując obok nowa ustaloną ocenę. Fakt ten potwierdza własnym podpisem (parafką).
 6. Dopuszcza się możliwość zorganizowania przez Dyrektora Szkoły spotkania z wychowawcą, uczniem i rodzicami ucznia wnioskującymi o podwyższenie oceny w celu wysłuchania argumentów stron
 7. Ustalona przez wychowawcę w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
 
§ 2
 
1.       Zobowiązuje się wychowawców klas do zapoznania uczniów ze zmianami Statutu Gimnazjum do dnia 20. 03.2006 r.
2.       Zobowiązuje się wychowawców klas do zapoznania rodziców uczniów ze zmianami Statutu Gimnazjum na pierwszym najbliższym zebraniu.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Gimnazjum.
 
§ 4
 
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Więcej artykułów z tej kategorii: Dokumenty szkolne