Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

Jak osoba i nauka Jana Pawła II pomaga w kształtowaniu charakterów społeczności szkolnej.

Dodał: Wioletta Antosiewicz-Gacek.
Ostatnio zmieniony: 2011-05-04 13:16:13

Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej
Sprawozdanie
Jak osoba i nauka Jana Pawła II pomaga w kształtowaniu charakterów społeczności szkolnej.
 
Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej otrzymało imię Ojca Świętego Jana Pawła II Uchwałą Nr XL/285/2001 Rady Gminy z dnia 28.12.2001 r.
W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczeń kieruje się programem wychowawczym. Jego motto stanowią słowa papieża Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.
Przesłanie to umieszczone jest również w holu na głównej tablicy poświęconej Patronowi oraz na sztandarze gimnazjum.
Osoba i nauka Jana Pawła II odgrywa doniosłą rolę w życiu całej społeczności szkolnej.
Corocznie 16 października w rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową obchodzimy Święto Szkoły. Przyjmujemy uczniów klas pierwszych w poczet społeczności szkolnej. Uroczystość ślubowania połączona z przekazaniem uczniom biblii wpływa na kształtowanie ich postaw moralnych, pozwala na kierowanie się w życiu codziennym Słowem Bożym, angażuje rodziców w organizację przebiegu uroczystości, włącza ich oraz mieszkańców gminy w życie szkoły, co ma duży wpływ na promocję gimnazjum w środowisku.
Szkoła od lat organizuje pielgrzymki do Włoch. Pierwsza odbyła się w dniach
18-26 kwietnia 2002 roku. To właśnie wtedy Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił sztandar naszego gimnazjum. Od społeczności szkolnej i gminnej otrzymał klucz do gimnazjum, co symbolizowało sprawowanie nad nami przez Jego Świętobliwość opieki nie tylko fizycznej ale przede wszystkim duchowej.
Kolejne 4 pielgrzymki w: 2004, 2005, 2006 i 2008 wzmacniały naszą więź z Ojcem Świętym, uczyły tolerancji, szacunku do innych, budowania przyjaźni, kierowania się w życiu dekalogiem oraz zasadami moralnymi.
Osobisty kontakt z papieżem wywoływał niezwykłe przeżycia, rozbudzał pozytywne emocje, wpływał na budowanie religijnej świadomości i odpowiedzialności za postępowanie swoje i innych.
Pielgrzymowanie umożliwiło także szkolnej społeczności poznanie zwyczajów, kultury i dorobku cywilizacyjnego krajów basenu Morza Śródziemnego. Miało ono wieloraki wymiar duchowy.
 
Społeczność gimnazjalna uczestniczy w Zlotach Szkół Szlakami Jana Pawła II organizowanych pod patronatem ks. Kardynała Stanisława Dziwisza oraz Kurię Biskupią w Krakowie, a także w Zjazdach Rodziny Szkół Jana Pawła II do Częstochowy, Wadowic, Doliny Chochołowskiej.
Wyjazdy i spotkania pozwalają na: budowanie ducha religijności, rozwijanie poczucia przynależności do wspólnoty religijnej, uczenie wspólnej intencyjnej modlitwy, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych. Uświadamiają jak efektywnie spędzać czas wolny, uczą dbania o własne zdrowie, wykorzystania walorów krajobrazów do aktywnego wypoczynku oraz dbania o środowisko naturalne.
 
Od 2002 roku szkoła organizuje i bierze czynny udział w Turniejach Halowej Piłki Nożnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II woj. małopolskiego. Rozgrywki sportowe uczą zasad fair play, rozwijają ducha sportowej rywalizacji, hartują ciało, uczą godnie znosić porażki czy wspólnie cieszyć się ze zwycięstwa. Uświadamiają jak racjonalnie uprawiać dyscypliny sportowe, dbając o prawidłowy rozwój fizyczny, a także higienę osobistą.
Praca z Patronem wynikająca z programu wychowawczego szkoły przebiega na wielu płaszczyznach. Ma duży wpływ na: rozwijanie patriotyzmu lokalnego, wyrabianie nawyku odpowiedzialności za dobra osobiste i wspólne czy budowanie szacunku do siebie i innych.
Sprawowanie opieki nad „Papieskimi Szlakami Spacerowymi w Rabie Wyżnej” oraz nad Pomnikiem Pontyfikatu Jana Pawła II odsłoniętym 4 maja 2008 roku, budzi potrzebę poszanowania i ochrony środowiska naturalnego, wpływa na wychowanie ekologiczne i prozdrowotne poprzez akcje sprzątania, porządkowania terenu, dbanie o tabliczki i napisy.
Poznawanie sylwetki Patrona rozwija zainteresowania literackie, recytatorskie, plastyczne i muzyczne uczniów, przyczynia się do budowania więzi rodzinnych. Kształtuje również umiejętność gromadzenia i selekcjonowania materiałów, logicznego myślenia, odczytywania: symboli, przesłań, paraboli, metafor – uczy postaw świadomego odbiorcy tekstów kultury.
 
Uczniowie gimnazjum pod opieką nauczycieli od sierpnia 2007 roku biorą udział w projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” organizowanym przez Województwo Małopolskie. Szkoła współpracuje w tym zakresie z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej.
Praca z ludźmi schorowanymi, w podeszłym wieku rozwija tolerancję, pobudza empatię, uwrażliwia na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych, samotnych. Ponadto uczniowie rozwijają swoje umiejętności artystyczne wykonując różne podarunki z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, przygotowując i prezentując krótkie inscenizacje. Młodzież aktywnie współuczestniczy z podopiecznymi placówki w organizowanych dla nich nabożeństwach przez co pogłębia swoją religijność i przełamuje bariery pokoleniowe.
 
Społeczność gimnazjalna wykorzystuje nauki Jana Pawła II w swojej codziennej działalności.
Postawa, życie i działalność Ojca Świętego – naszego Patrona wpływa na kształtowanie młodych charakterów i przyczynia się do podnoszenia świadomości religijnej, moralnej oraz etycznej młodzieży, co z pewnością zaowocuje w jej późniejszym, dorosłym życiu.
 
Opracowanie:
Elżbieta Chojdys
Wioletta Antosiewicz-Gacek

Więcej artykułów z tej kategorii: Patron