Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

DecyzjaMałopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 16 grudnia 2008 r.

Dodał: Piotr Urbaniak.
Ostatnio zmieniony: 2009-06-09 08:44:08

NKPU.I.MM.517/4/08

 

 

 

 

Decyzja

 

Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

 

z dnia 16 grudnia 2008 r.

 

Tekst jednolity uwzględniający zmiany z 4 marca 2009 r.

 

 

w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych, określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen
z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów oraz zasad rekrutacji.

 

 

Działając na podstawie § 23 ust. 2, 3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności
za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58 poz. 504 z późniejszymi zmianami) ustalam:

 

 

§ 1

 

W województwie małopolskim rekrutację kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz gimnazjów, szkół średnich ogólnokształcących
i zawodowych dla młodzieży na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, szkół policealnych, i szkół dla dorosłych na rok 2009/2010 regulują zasady określone w niniejszej decyzji.

 

 

§ 2

 

W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klas pierwszych składają
w szkołach podania - kwestionariusze, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów,
a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 

 

1.      Gimnazja - od 1 kwietnia 2009 r. do 29 maja 2009 r. - składanie podań przez uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum (dot. gimnazjów dysponujących wolnymi miejscami oraz tych, które otrzymały zgodę na utworzenie dodatkowych oddziałów).

 

 

 

 

2.      Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży.

 

1)     Od 18 maja 2009 r. do 15 czerwca 2009 r. do godz. 15.00 - składanie dokumentów
do wybranych szkół. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum.
W przypadku, gdy tylko wybrane szkoły ponadgimnazjalne objęte są tym systemem, a gimnazjum nie jest objęte, kandydaci składają podanie wyłącznie
w  szkole pierwszego wyboru.

 

2)     Do 17 czerwca 2009 r. do godz. 12.00 - dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji
o wyborze szkoły.

 

3.      Licea uzupełniające i technika uzupełniające dla młodzieży (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) - od 1 czerwca 2009 r. do 17 czerwca 2009 r. - składanie dokumentów.

 

4.      Szkoły policealne i szkoły dla dorosłych - do 21 sierpnia 2009 r. -składanie dokumentów.

 

 

§ 3

 

1.      Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych
w liceach ogólnokształcących na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną przeprowadza się:,

 

1)     2, 3 lub 4 czerwca 2009 r. o godz. 14.00 - sprawdzian pisemny dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych klasy pierwszej z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania;

 

2)     8 lub 9 czerwca 2009 r. o godz. 14.00 - dla kandydatów do pozostałych liceów ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi.

 

2.      Dla kandydatów do klas przygotowujących do egzaminu DSD II przeprowadza się sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka niemieckiego w dniu 5 czerwca o godz. 14.00
w VIII LO w Krakowie.

 

3.      Dodatkowe wymagania wobec kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego określa szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

 

4.      Szkoła ponadgimnazjalna może przeprowadzić, zgodnie z § 8 ust. 3 cytowanego
na wstępie rozporządzenia, sprawdzian uzdolnień kierunkowych w innych przypadkach niż wymienione w ust. 1 - 3.

 

5.      Szkoły, w których przeprowadzone będzie dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ustępie 3 i 4, określą i podadzą do wiadomości w terminie do końca lutego 2009 r. zakres wymagań obowiązujących kandydata do danego oddziału.

 

6.      Termin składania podań do oddziałów w szkołach wymienionych w ust.1 - 4 upływa w dniu
29 maja 2009r.

 

7.      Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do szkół określonych w ustępie 3 i 4 przeprowadzone zostaną do 16 czerwca 2009 r.

 

8.      Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez komisję rekrutacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje
do kształcenia w oddziałach, w których realizowane będą programy nauczania wymagające od kandydatów szczególnych predyspozycji.

 

9.            W rekrutacji do oddziałów przygotowujących do egzaminu DSD II dolicza się punkty uzyskane w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych – zgodnie z regulaminem DSD II,
stanowiącym załącznik nr 6.

 

 

§ 4

 

1.      Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzana jest we wszystkich szkołach sposobem tradycyjnym. Wyniki tej rekrutacji (w szkołach objętych systemem elektronicznym) przewodniczący komisji rekrutacyjnej wprowadzają do systemu elektronicznego po jej zakończeniu.

 

2.      W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.

 

3.       W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.

 

 

§ 5

 

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

 

1)     Gimnazja.

 

a)      Od 8 czerwca 2009 r. do 10 czerwca 2009 r.- rozpatrywanie podań.

 

b)     Do 23 czerwca 2009 r. do godz. 15.00 – Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.

 

c)      26 czerwca 2009 r. do godz. 12.00 – ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum.

 

2)     Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży.

 

a)      Od 19 czerwca 2009 r. do 23 czerwca 2009 r. do godz. 15. 00 – dostarczenie
do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego – z wyjątkiem szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej.

 

b)      26 czerwca 2009 r. do godz. 12.00 – ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne list kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej wg wzorów stanowiących załącznik Nr 3.

 

c)      Do 1 lipca 2009 r. do godz. 14.00 - potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej.

 

d)      3 lipca 2009 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno - kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

 

e)      Do 7 lipca 2009 r. do godz. 10.00 - składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

 

f)        7 lipca 2009 r. do godz. 13.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno - kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

 

g)     od 26 sierpnia 2009 r. do 28 sierpnia 2009 r. - dodatkowa rekrutacja.

 

3)     Licea uzupełniające i technika uzupełniające dla młodzieży (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej).

 

a)      7, 8 lub 9 lipca 2009 r. - egzaminy wstępne lub rozmowy kwalifikacyjne w szkołach.

 

b)      10 lipca 2009 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie list przyjętych.

 

 

4)     Szkoły policealne, pomaturalne i szkoły dla dorosłych.

 

a)      26 lub 27 sierpnia 2009 r. - egzaminy wstępne lub rozmowy kwalifikacyjne w szkołach.

 

b)      28 sierpnia 2009 r. - ogłoszenie list przyjętych.

 

 

§ 6

 

1.      Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży mogą składać dokumenty,
do co najwyżej trzech szkół, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” rozumie się szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół.

 

2.      Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w wybranej szkole w podaniu wskazują, kolejno interesujące go oddziały.

 

3.      Kandydaci składający dokumenty do wybranej szkoły posługują się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum oraz trzema kopiami zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum z zastrzeżeniem ust. 5.

 

4.      Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki z zastrzeżeniem ust.5.

 

5.      Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.

 

6.      Kandydatów do szkół, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, obowiązuje ujednolicone „podanie o przyjęcie do szkoły” według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, które składają w szkole pierwszego wyboru.

 

7.      Do wybranych szkół, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, nie obowiązuje kandydatów składanie kopii świadectwa oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

8.      Informacje o kandydatach ubiegających się o przyjęcie do szkół, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, wprowadzają do Centralnej Bazy Danych tylko gimnazja objęte tym systemem.

 

9.      Wszystkie informacje dotyczące kandydatów z gimnazjów spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegających się do szkół, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.

 

10.  Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, która wprowadziła jego dane do systemu.

 

 

§ 7

 

1.      W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie małopolskim ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

 

200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, w tym:

 

1)           100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony
w ostatnim roku nauki w gimnazjum (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu);

 

2)           100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

2.      Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 

1)     celujący – 20 pkt.

 

2)     bardzo dobry – 18 pkt.

 

3)     dobry – 15 pkt.

 

4)     dostateczny – 10 pkt.

 

5)     dopuszczający – 2 pkt.

 

3.      Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

 

4.      Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. przy czym:

 

1)      za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.

 

2)      za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym:

 

a)     finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 12 pkt.

 

b)     finalista konkursu wojewódzkiego – 10 pkt.

 

3)      za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 7 pkt. -zgodnie z załącznikiem nr 5 .

 

5.      Do 31 marca 2009 r. dyrektorzy gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych przekazują odpowiednio do Kuratorium Oświaty w Krakowie lub do właściwej delegatury warunki
i kryteria rekrutacji zawarte w statucie szkoły.

 

 

§ 8

 

1.      Konkursami, o których mowa w § 7 ust.4 pkt 2 organizowanymi przez Małopolskiego
Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyczny, informatyczny, biologiczny, chemiczny, historyczny, geograficzny, fizyki i astronomii,
"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921 -1945. Od Traktatu Ryskiego do Konferencji Poczdamskiej ", biblijny oraz „Wiem więcej”.

 

2.      Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie
od kryteriów zawartych w statutach szkół.

 

3.      Preferencje, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata (sprawnościowe, zdrowotne, artystyczne, uzdolnienia językowe, inne).

 

 

 

 

§ 9

 

Do podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć:

 

1)      poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum;

 

2)      poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;

 

3)      w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie;

 

4)      w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

 

5)      zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,
o których mowa w § 7 ust 4 pkt 2;

 

6)      inne wymagane przez szkołę, zwłaszcza dla kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

 

 

§ 10

 

1.      Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

2.      Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranym gimnazjum są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

 

3.      Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, kandydat dołącza kartę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2.

 

 

§ 11

 

1.      Uczniowie zamieszkali w obwodzie gimnazjum nie składają podań o przyjęcie
do gimnazjum, jedynie potwierdzają wolę podjęcia nauki w formie określonej przez szkołę.

 

2.      Podanie o przyjęcie do gimnazjum składa uczeń spoza obwodu tego gimnazjum.

 

3.      Do podania należy dołączyć inne dokumenty określone w statucie gimnazjum.

 

 

§ 12

 

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji według wzorów stanowiących załączniki nr 3 i nr 4 niniejszej decyzji, uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

 

 

§ 13

 

Zobowiązuję dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z przepisami cytowanego na wstępie rozporządzenia, z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji oraz
do przestrzegania innych przepisów związanych z procedurą rekrutacyjną.

 

 

 

§ 14

 

Zarządzenie nie dotyczy przyjęć kandydatów do oddziałów klasy pierwszej gimnazjów specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych.

 

 

§ 15

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Małopolski Kurator Oświaty

 

Artur Dzigański

 

Więcej artykułów z tej kategorii: Dokumenty szkolne