Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

Statut Gimnazjum z dnia 21.11.2007r.

Dodał: Piotr Urbaniak.
Ostatnio zmieniony: 2007-11-26 15:26:20

Statut Gimnazjum Nr 1
im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Rabie Wyżnej

Tekst Jednolity Statutu Gimnazjum zatwierdzony Uchwałą nr 24 /2007 Rady Pedagogicznej
Gimnazjum Nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej
z dnia 21.11.2007r.

SPIS TREŚCI

1. Rozdział I – Postanowienia ogólne
2. Rozdział II – Cele i zadania Gimnazjum
3. Rozdział III – Organy Gimnazjum
4. Rozdział IV – Organizacja Gimnazjum
5. Rozdział V – Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum
6. Rozdział VI – Uczniowie Gimnazjum
7. Rozdział VII – „Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego”
8. Rozdział VIII – Współpraca szkoły z rodzicami
9. Rozdział IX – Postanowienia końcowe


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Niniejszy statut określa organizację i zadania trzyletniego gimnazjum dla dzieci i młodzieży.
2. Ilekroć w dalszej części niniejszego Statutu mówi się bez bliższego okreś1enia o: gimnazjum, szkole - należy przez to rozumieć Gimnazjum, którego nazwę podano w §2 ust.1.
3. Dyrektorze, Wicedyrektorze, nauczycielu (ach), pracowniku (ach), uczniu (ach), Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie - należy przez to rozumieć odpowiednio: Dyrektora Gimnazjum, Wicedyrektora Gimnazjum, nauczyciela (i) Gimnazjum , pracownika(ów) Gimnazjum, ucznia(ów) Gimnazjum, Radę Pedagogiczną Gimnazjum, Radę Rodziców Gimnazjum Szkoły, Samorząd Uczniowski Gimnazjum.
4. Rodzicu(ach) - należy przez to rozumieć rodzica(ów) uczniów, prawnych opiekunów.
5. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
6. Statucie - należy przez to rozumieć niniejszy statut.
7. Kuratorze - należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Krakowie.
8. Organie prowadzącym - na1eży przez to rozumieć organ prowadzący szkołę- Gminę Raba Wyżna.

§2

1. Ustala się następującą nazwę Gimnazjum: ,,Gimnazjum Nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej”.
2. Siedzibą Gimnazjum jest budynek nr 65 położony w Rabie Wyżnej.
3. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Raba Wyżna.
4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
5. Szkoła działa na podstawie Decyzji Nr 4 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie założenia i organizacji Gimnazjum w Rabie Wyżnej, ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) i wydanych do niej przepisów wykonawczych oraz niniejszego Statutu.
6. Obwód Gimnazjum określa Uchwała Nr VII/35/99 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie: określenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej.

§3

1. Na pieczęci używana jest nazwa: Gimnazjum Nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wy-żnej, na stemplu: Gimnazjum Nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II,34–721 Raba Wyżna tel.(0–18) 2671282.
2. Ustalona nazwa Gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu.
3. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy

§4

1. Gimnazjum Nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II jest szkołą publiczną na podbudowie szkoły podstawowej.
2. Cykl kształcenia w szkole obejmuje zakres trzyletniego Gimnazjum, kończącego się egzaminem gimnazjalnym, uprawniającym do dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
3. Nauka w Gimnazjum odbywa się zgodnie z ramowym planem nauczania.
4. Gimnazjum jest szkołą obowiązkową bezpłatną dla uczniów w wieku od 13 do 18 lat, nie dłużej jednak, niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.
Rozdział II

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§5

1. Gimnazjum kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

§6

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki gimnazjum, a w szczególności:
1/ zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
2/ realizuje ramowe plany nauczania i programy nauczania uwzględniające podstawę programo-wą,
3/ umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły,
4/ umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
5/ realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego,
6/ zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną także przy współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami, w tym z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
7/ sprawuje opiekę nad uczniami i wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
8/ zapewnia realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego dla gimnazjów poprzez szkolny zestaw programów nauczania i ścieżki edukacyjne,
9/ umożliwia realizację indywidualnego programu lub toku nauki oraz ukończenia nauki w skróconym czasie,
10/ wprowadza w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla poszczególnych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,
11/ wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki,
12/ rozwija umiejętności zdobywania prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,
13/ promuje wartości chrześcijańskie,
14/ wychowuje w duchu tolerancji,
15/ umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie,
16/ zapewnia wszystkim uczniom równość szans uwzględniając możliwości dziecka, sprawiedliwe, życzliwe traktowanie,
17/ zapewnia uczniom warunki i możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności,
18/ promuje zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną,
19/ buduje ścisłą relację z lokalną społecznością, organem prowadzącym oraz instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi,,
20/ realizuje program pomocy uczniom potrzebującym, mającym trudności w nauce,
21/ dba o rozwój bazy szkolnej dla zapewnienia warunków realizacji programu,
22/ tworzy warunki do twórczej pracy nauczycieli i uczniów, umacnia poczucie wiary we własne siły,
23/ pomaga w zrozumieniu siebie, innych ludzi i otaczającego świata oraz w budowaniu własnego, spójnego systemu wartości i we wdrażanie do pracy nad własnym rozwojem,
24/ wychowuje ku wyższym wartościom – prawdzie, dobru, pięknie, miłości, sprawiedliwości, wolności,
25/ pomaga w zrozumieniu złożoności zagrożeń współczesnej cywilizacji, wskazuje przyczyny tego stanu i uczy szukania dróg wyjścia,
26/ uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, rodziny, społeczności lokalnej i państwowej,
27/ przygotowuje do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji sprzyjających: zachowaniu zdrowia, życiu w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym, aktywnemu uczestnictwu w życiu rodziny, grupy, klasy, szkoły, środowiska, kraju.

 
§7

1. Podstawą pracy wychowawczej i opiekuńczej Gimnazjum jest program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.
2. Program wychowawczy i program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
3. Rada Pedagogiczna ustala cele i zadania programów, formy i sposoby realizacji tych zadań, osoby realizujące programy, zasady wprowadzania zmian do programów oraz ich ewaluację.

§8

1. Cele i zadania, o których mowa w § 6, Gimnazjum realizuje w sposób uwzględniający optymalne warunki rozwoju ucznia z zapewnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia.
2. Gimnazjum umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej, pozwalając im oraz rodzicom na swobodne decyzje dotyczące uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki.
3. Organizuje dla uczniów naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami:
1/ zapewnia uczniom możliwość corocznego odbywania rekolekcji wielkopostnych w terminie uzgodnionym z urzędem parafialnym,
2/ zapewnia uczniom moż1iwość codziennej modlitwy na początku i po zakończeniu zajęć lekcyjnych w danym dniu.
4. Organizuje apele, lekcje wychowawcze i imprezy o treści religijnej, w szczególności związane ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy.
5. Organizuje apele, wieczornice, lekcje wychowawcze i inne imprezy o treści narodowej lub regionalnej,
w szczególności dotyczące obchodów Święta Niepodległości, rocznicy Konstytucji 3 Maja, Święta Patrona Gimnazjum, rozpoczęcia II wojny światowej itp.
6. Gimnazjum zapewnia uczniom pełne prawo do wolności sumienia oraz wychowania w duchu tolerancji.

§9

1. Każdy uczeń napotykający trudności w opanowaniu treści nauczania przewidzianych programem ma prawo do pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
2. Gimnazjum przy współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną zapewnia uczniom możliwość opieki psychologicznej i pedagogicznej. W tym celu:
1/ współpracuje z rodzicami w sprawach udzielenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej, na wniosek rodzica lub poradni przygotowuje dokumenty potrzebne do przeprowadzenia badania w tej poradni,
2/ w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dla ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, nauczanie indywidualne na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
3/ organizuje naukę dla ucznia posiadającego orzeczenie do kształcenia specjalnego,
4/ nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej i niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej /w tym publicznej poradni specjalistycznej/, a także niepublicznej poradni specjalistycznej o której mowa w Art. 71 b ustawy o systemie oświaty, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostaniu tym wymogom.
3. W Gimnazjum można tworzyć oddziały terapeutyczne zgodnie z odrębnymi przepisami.

§10

1. W Gimnazjum może być prowadzone nauczanie drugiego języka obcego jako zajęć edukacyjnych obowiązkowych lub nadobowiązkowych dla wszystkich uczniów w wymiarze co najmniej dwóch godzin tygodniowo.
2. Nauczanie drugiego języka obcego, o którym mowa w ust. 1 może odbywać się po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.
3. Uczniowie mają możliwość wyboru drugiego języka obcego z zaproponowanych przez Gimnazjum. Nie może to być jednak język, który jest kontynuacją nauki języka z szkoły podstawowej.
4. Wybór drugiego języka obcego uczniowie deklarują przy składaniu świadectwa do Gimnazjum.

§11

1. Nauczyciel, wychowawca pracujący z uczniem niepełnosprawnym, uczniem posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego jest zobowiązany do:
1/ zapoznania się z dokumentacją szkolną ucznia, w szczególności z wynikami badań pedagogicznych, psychologicznych i lekarskich,
2/ zapoznania się z materiałami metodycznymi odnoszącymi się do kształcenia danego typu dzieci z odchyleniami od norm rozwoju,
3/ opracowania programu pracy wychowawczej z uczniem niepełnosprawnym,
4/ realizacji ustalonego programu nauczania na lekcjach przez wszystkich nauczycieli,
5/ tworzenia atmosfery akceptacji ucznia niepełnosprawnego w środowisku uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Gimnazjum zapewnia uczniom dodatkową pomoc poprzez organizowanie dla nich:
1/ zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
2/ zajęć kompensacyjno – korekcyjnych,
3/ zajęć psychoedukacyjnych,
4/ klas wyrównawczych, klas terapeutycznych,
5/ dodatkowej pomocy pozalekcyjnej ze strony nauczycieli i samopomocy koleżeńskiej ze strony innych uczniów.
3. Zajęcia określone w ust.2 pkt 1,2,3,4 organizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami.

§12

1. Gimnazjum umożliwia uczniom dodatkowe rozwijanie zainteresowań i zdolności poznawczych przez:
1/ udział w olimpiadach i konkursach,
2/ pracę w pozalekcyjnych kołach zainteresowań,
3/ uczestnictwo w zajęciach sportowo – rekreacyjnych,
4/ organizację fakultatywnych zajęć dodatkowych,
5/ pracę w organizacjach szkolnych.
2. Zasady organizacji zajęć określonych w ust.1, pkt. 2,3,4 określa Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, w miarę posiadanych środków finansowych.
3. Uczniom wybitnie zdolnym Gimnazjum umożliwia realizację indywidualnego programu lub toku nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§13

1. Gimnazjum może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Gimnazjum realizuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz w miarę posiadanych środków.
3. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia uczniom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych.

§14

1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów na zajęciach organizowanych przez Gimnazjum są Dyrektor, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Opieka ta ma charakter ciągły i obejmuje okres od przybycia ucznia do Gimnazjum do jego opuszczenia po zajęciach.
1a. Gimnazjum nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, którzy w trakcie zajęć samowolnie opuszczają budynek szkoły, przebywają na wagarach lub są nieobecni na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.
2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Gimnazjum sprawują:
1/ podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,
2/ podczas przerw oraz przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć – nauczyciele pełniący dyżury według harmonogramu.
3. W czasie imprez, uroczystości szkolnych, apeli itp. opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy klasowi lub nauczyciel mający zajęcia w danej klasie albo inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora.
4. W czasie zajęć wychowawczych, dyskotek opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy klasowi lub inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora.
5. Organizacja przez nauczycieli lub uczniów imprez, apeli, dyskotek lub innych zajęć wymaga zgody Dyrektora.
6. Uczniowie są dowożeni do Gimnazjum zgodnie z odrębnymi przepisami. Za bezpieczeństwo uczniów dowożonych odpowiadają opiekunowie dowozu.
6a. Szczegółowe zasady dowozu uczniów, zasady zachowania uczniów w trakcie dowozów określa Regulamin dowozu uczniów.
6b. Regulamin dowozu uczniów wprowadza Dyrektor zarządzeniem.
7. Opiekunów dowozu zatrudnia Dyrektor, określając ich zakres obowiązków.
8. Do organizacji zajęć pozalekcyjnych mogą być włączeni rodzice.
9. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się tam urządzeń technicznych, może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest zobowią-zany nie dopuścić do odbycia się zajęć lub przerwać je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia oraz powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Dyrektora.
10. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia uczniów i pracowników. np. niskie temperatury w pomieszczeniach, awarie, uszkodzenia obiektu itp. Dyrektor może podjąć decyzję o okresowym zawieszeniu działalności Gimnazjum, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§15

1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem gimnazjum, w czasie wycieczki odpowiada kierownik wycieczki wraz z opiekunami grup wycieczkowych. Kierownikiem wycieczki może być tylko nauczyciel Gimnazjum.
2. Na wyciecze przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza teren Gimnazjum, lecz w obrębie miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę sprawuje co najmniej jeden opiekun nad grupą 30 uczniów.
3. Na wyciecze udającej się poza teren Gimnazjum z korzystaniem z publicznych środków lokomocji, w obrębie miejscowości oraz na wycieczce organizowanej poza miejscowość opiekę sprawuje co najmniej jeden opiekun nad grupą 15 uczniów.
4. Na wyciecze turystyki kwalifikowanej opiekę sprawuje jeden opiekun nad grupą 10 uczniów, a kierownik wycieczki musi posiadać odpowiednie uprawnienia.
5. Nauczyciel organizujący wycieczkę musi spełnić następujące warunki:
1/ zapewnić odpowiednią ilość opiekunów na wycieczce zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi organizacji wycieczek,
2/ opracować program wycieczki i zatwierdzić go u Dyrektora; fakt organizacji wycieczki nauczyciel zgłasza Dyrektorowi:
a/ przedmiotowej na jeden dzień przed wycieczką,
b/ poza teren miejscowości na trzy dni przed wycieczką,
3/ zapewnić bezpieczny przejazd i właściwie zorganizowany nocleg, posiłki,
4/ przeprowadzić niezbędny instruktaż w zakresie dyscypliny i zasad bezpieczeństwa na wycieczce, zabezpieczyć odpowiednio wyposażoną apteczkę,
5/ zapewnić odpowiednią ilość opiekunów na wycieczce zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi organizacji wycieczek,
6/ uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział w wycieczce uczniów.
6. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia “Karty wycieczki”, a zawody sportowe listy uczniów biorących udział w zawodach.
7. Nauczyciel wyjeżdżający na zawody sportowe poza miejscowość postępuje jak organizator wy-cieczki.
8. Uczniowie biorący udział w zawodach sportowych lub zajęciach grup sportowych powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
9. W gimnazjum mogą być organizowane wycieczki zagraniczne. Organizacja wycieczek zagranicz-nych odbywa się zgonie z odrębnymi przepisami.
10. Ubezpieczenie młodzieży i opiekunów uczestniczących w wycieczkach szkolnych jest obowiązkowe.
11. Organizacja i wyjazd na wycieczkę do kina wymaga akceptacji Dyrektora.
12. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek określają odrębne przepisy.


§16

1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele dyżurujący zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów.
2. Nauczyciele pełniący dyżury odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w miejscu pełnienia swojego dyżuru. Nauczyciele mają obowiązek aktywnie reagować na wszelkie postawy uczniów oraz kontrolować ich we wszystkich miejscach, w których przebywają /korytarz, klatki schodowe, szatnie, sanitariaty/ oraz prowadzić kontrolę obuwia zastępczego.
3. Nieobecność nauczyciela na dyżurze podlega odpowiedzia1ności określonej w kodeksie pracy.
4. Dyżury pełnią wszyscy nauczyciele wg. ustalonego harmonogramu dyżurów opracowanego przez Dyrektora. Dyżur rozpoczyna się 30 minut przed rozpoczęciem lekcji, równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z dzwonkiem kończącym przerwę. Zwolnienia z dyżuru mogą nastąpić ze względu na stan zdrowia nauczyciela.
5. Za bezpieczeństwo uczniów w szatni przed lekcjami odpowiadają opiekunowie dowozu.
6. Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną lekcję.
7. Za bezpieczeństwo uczniów przebywających w czasie przerwy w klasie odpowiada nauczyciel dyżurujący.
8. Nauczyciele odbywający ostatnia lekcję w danej klasie zobowiązani są do sprowadzania uczniów do szatni i dopilnowania bezpiecznego opuszczenia przez nich budynku.
9. W czasie lekcji szatnia jest zamknięta. Szatnię w tym czasie otwiera i zamyka pracownik obsługi, który odpowiada za bezpieczeństwo przebywających tam uczniów.
10. Za bezpieczeństwo uczniów oczekujących na odwóz odpowiada opiekun dowozu.
11. Nauczyciel dyżurujący ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów i w żadnym wypadku nie może pozostawić grupy bez opieki. W razie niemożności pełnienia dyżuru zgłasza ten fakt Dyrektorowi lub sam organizuje zastępstwo,
12. Szczegółowe zasady organizacji i pełnienia dyżurów określa regulamin dyżurów wprowadzony zarządzeniem Dyrektora.

§17

1. Szczególną indywidualną opieką w Gimnazjum otacza się:
1/ uczniów kl. I poprzez:
a/ wprowadzenie dwutygodniowego okresu adaptacyjnego/ bez ocen niedostatecznych/
b/ zapoznanie uczniów przez wychowawców klas z tradycjami i wymogami statutowymi Gimnazjum,
c/ poznanie przez wychowawców warunków domowych oraz rodzinnych uczniów,
d/ przeprowadzenie w pierwszych dniach września zajęć mających na celu zaznajomienie uczniów z obiektem Gimnazjum, zasadami bezpieczeństwa na jego terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej,
e/ uroczyste ślubowanie, symbolizujące przyjęcie do społeczności gimnazjum.
2/ dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku, przewlekłymi chorobami uwzględniając zalecenia odpowiednich poradni specjalistycznych,
3/ dzieci mające trudne warunki rodzinne lub poszkodowane losowo – poprzez:
a/ wnioskowanie do odpowiednich organów i instytucji o przyznanie im pomocy materialnej,
b/ częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat szkolnych oraz za dożywianie w stołówce,
c/ udzielanie doraźnej pomocy finansowej z funduszu Rady Rodziców,
d/ organizowanie akcji pomocy socjalnej,
e/ wnioskowanie o umieszczenie ucznia w Domu Dziecka lub rodzinie zastępczej,
f/ udzielanie stypendiów socjalnych.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3 przyznaje się w miarę posiadanych środków przeznaczonych na ten cel przez organ prowadzący na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jak również ze środków uzyskanych od GOPS i instytucji charytatywnych.
3. Gimnazjum współpracuje z pielęgniarką szkolną, służbą zdrowia w celu:
1/ zapewnienia uczniom możliwości szybkiego kontaktu z lekarzem lub szpitalem w razie stwier-dzenia choroby w trakcie zajęć,
2/ umożliwienia uczniom przeprowadzenia corocznych badań lekarskich.

§18

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze wyszczególnione w programie wychowawczym i programie profilaktyki, o którym mowa w § 7, w szczególności poprzez:
1/ organizowanie i zapewnianie każdemu oddziałowi szkolnemu specjalnej opieki wychowawczej ze strony wychowawcy klasy, którym jest wytypowany przez Dyrektora nauczyciel tego oddziału,
2/ uwzględnianie przez nauczycieli celów wychowawczych w toku realizacji zajęć programowych wychowawczych, pozalekcyjnych z uczniami,
3/ wykorzystywanie do realizacji celów wychowawczych imprez i uroczystości szkolnych, szczególnie w zakresie wychowania patriotycznego i regionalnego,
4/ budowanie procesu wychowawczego wokół postaci Patrona Gimnazjum, działalności organizacji szkolnych, ceremoniału Gimnazjum.
2. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. Dyrektor może w tej sprawie zaciągnąć opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby wychowawca klasy prowadził swój oddział przez cały cykl kształcenia lub co najmniej przez rok nauczania.
4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
1/ z urzędu,
2/ na pisemny umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,
3/ na wniosek rodziców lub uczniów.
5. W przypadku nie wywiązywania się nauczyciela z powierzonych obowiązków wychowawcy zawartych w niniejszym Statucie oraz obowiązujących przepisach wynikających z ustawy, uczniowie bądź rodzice uczniów danej klasy mogą wystąpić do Dyrektora szkoły z wnioskiem o zmianę wychowawcy.
6. Zmiana wychowawcy może nastąpić na wniosek 2/3 zapisanych w tym oddziale uczniów, bądź rodziców /przyjmuje się zasadę, że oboje rodzice dysponują jednym głosem/.
7. Wniosek rodziców lub uczniów o zmianę wychowawcy musi być umotywowany i wskazywać, których postanowień statutu lub ustawy wychowawca nie realizuje. Wniosek ten składany jest do Dyrektora w formie pisemnej.
8. Dyrektor dokonuje analizy wniosku, o którym mowa w ust.5, zapoznaje się z zasadnością zarzutów. W tym celu rozmawia z zainteresowanymi stronami, przeprowadza analizę dokumentacji procesu wychowawczego.
9. W terminie 14 dni Dyrektor zajmuje stanowisko w formie decyzji administracyjnej.
10. Decyzja o odwołaniu z funkcji wychowawcy następuje po udowodnieniu rażących zaniedbań w pracy wychowawczej.
11. Zmiana wychowawcy może także nastąpić w wypadku stwierdzenia uchylania się nauczyciela od wykonywania zadań wychowawcy klasowego. Powyższą decyzję podejmuje Dyrektor po wysłuchaniu opinii Rady Pedagogicznej.

§19

1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze uczniów poprzez poznanie sytuacji rodzinnej, a także:
1/ organizacje pedagogizacji rodziców,
2/ podejmowanie działań o charakterze profilaktyczno - resocjalizacyjnym,
3/ włączanie rodziców do prac na rzecz szkoły,
4/ prezentowanie dorobku szkoły.


Rozdział III

ORGANY GIMNAZJUM

§20

1. . Organami gimnazjum są:
1/ Dyrektor Gimnazjum,
2/ Rada Pedagogiczna,
3/ Rada Szkoły,
4/ Rada Rodziców,
5/ Samorząd Uczniowski.
2. Kompetencje organów Gimnazjum wynikają z ustawy oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.
3. Wymienione organy Gimnazjum, z wyjątkiem Dyrektora, działają na podstawie własnych regulaminów dopuszczonych ustawą.
4. Regulaminy organów Gimnazjum nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu
i obowiązującym prawem.
5. Każdy z organów wymienionych w ust.1 ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem.

§21

1. Dyrektor Gimnazjum jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli i innych pracowników.
2. Do kompetencji Dyrektora należy:
1/ zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Gimnazjum,
2/ organizowanie pracy Gimnazjum,
3/ kierowanie bieżącą działalnością Gimnazjum i reprezentowanie go na zewnątrz,
4/ ustalanie zakresu czynności i kompetencji nauczycieli pełniących funkcje kierownicze,
5/ ustalanie zakresu czynności pracowników administracji i obsługi,
6/ nadzorowanie pracy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
7/ oceny pracy pracowników pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
8/ ustalanie wysokości wynagrodzenia nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, w granicach określonych odrębnymi przepisami oraz posiadanymi środkami,
9/ przyznawanie nagród oraz wymierzenia kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Gimnazjum,
10/ występowanie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
11/ określenie zakresu odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków.
3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1/ organizowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
2/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego jeżeli jest nauczycielem,
3/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez wszystkich pracowników,
4/ współdziałanie z organami szkoły,
5/ realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
6/ wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Rady Rodziców, podjętych niezgodnie z prawem,
7/ realizowanie postanowień organów nadzorujących,
8/ realizowanie zajęć i czynności jako nauczyciel,
9/ podejmowanie decyzji zmiany organizacji zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, dodatkowych,
10/ współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
11/ zapewnienie warunków do realizacji statutowych zadań Gimnazjum, dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy,
12/ przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
13/ dbanie o odpowiedni poziom dydaktyczny i wychowawczy Gimnazjum,
14/ zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonalenia zawodowego – wnioskuje i opiniuje kierowanie pracowników na studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowo – metodyczne,
15/ dysponowanie środkami budżetowymi określonymi w planie finansowym Gimnazjum,
16/ organizowanie i nadzorowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi Gimnazjum,
17/ regulowanie wewnętrznej działalności Gimnazjum poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych,
18/ wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
19/ Wprowadzenie po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców obowiązkowego noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
20/ Określanie sytuacji, w których przebywanie uczniów na terenie szkoły nie wymaga jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych w określonym dniu,
21/ Podanie do publicznej wiadomości do 31 marca szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
22/ Podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,
23/ Występowanie z urzędu w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla niego uprawnienia zostaną naruszone,
4. Dyrektor odpowiada za:
1/ prawidłowe wykorzystanie środków przyznanych szkole,
2/ właściwą organizację pracy Gimnazjum,
3/ prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego jako nauczyciel.
5. Dyrektor podejmuje decyzje administracyjne dotyczące:
1/ realizacji obowiązku szkolnego,
2/ realizacji indywidualnego nauczania,
3/ przydzielenia uczniów do oddziałów,
4/ indywidualnego toku lub programu nauki,
5/ realizacji obowiązku szkolnego poza Gimnazjum,
6/ spraw kadrowych,
7/ przydzielania godziny do dyspozycji dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami Gimnazjum.
7. Dyrektor w uzasadnionych przypadkach określonych w statucie występuje do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

§ 22

1. W przypadku nieobecności Dyrektora Gimnazjum zastępuje go Wicedyrektor, a w przypadku jego nieobecności inny nauczyciel Gimnazjum wyznaczony przez Dyrektora.
2. W przypadku dłuższej nieobecności Dyrektora i Wicedyrektora, Dyrektora zastępuje inny nauczyciel Gimnazjum wyznaczony przez organ prowadzący.
3. W innych przypadkach decyzję o zastępstwie Dyrektora, Wicedyrektora, podejmuje Dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

§23

1. W Gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły powołanym do opracowania, wnioskowania i podejmowania uchwał w sprawach związanych z realizacją działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele. W jej zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub poszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, a także inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacyjnych i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
5. Zebrania mogą być także organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy Dyrektora, Przewodniczącego Rady Gimnazjum albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
1/ zatwierdzanie planów pracy gimnazjum po zaopiniowaniu przez Radę Gimnazjum,
2/ podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
3/ uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki w porozumieniu z Radą Rodziców,
4/ ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5/ uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności,
6/ opracowanie i zatwierdzanie wszystkich regulaminów wewnętrznych oprócz regulaminów innych organów Gimnazjum i regulaminu pracy,
7/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
8/ podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1/ organizację pracy Gimnazjum, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2/ projekt planu finansowego Gimnazjum,
3/ wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4/ propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5/ Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie,
6/ Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian do Statutu Gimnazjum.
9. Na wniosek organu prowadzącego Rada Pedagogiczna wyraża opinię dotyczącą powierzenia stanowiska dyrektora szkoły obecnemu dyrektorowi na kolejne okresy wymienione w art. 36 a ust 8 ustawy o systemie oświaty


§24

1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Gimnazjum.
2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Gimnazjum lub jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły.
3. Rada Pedagogiczna wykonuje zadania Rady Gimnazjum do czasu jej powołania.
4. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w §23 ust.7 pkt.1-3, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór.
5. Rada Pedagogiczna ustala i zatwierdza regulamin swojej działalności, który określa szczegółowe zadania i organizację pracy Rady.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane ręcznie w księdze protokołów lub sporządzane pismem komputerowym.
7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.
8. Członków Rady Pedagogicznej i osoby uczestniczące w zebraniach Rady obowiązuje zachowanie tajemnicy poruszanych na posiedzeniu Rady spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i pracowników szkoły.
9. Członek Rady Pedagogicznej podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w odrębnych przepisach.

§25

1. W szkole może działać Rada Gimnazjum.
2. Do kompetencji stanowiących Rady Gimnazjum należy uchwalanie:
1/ Statutu Gimnazjum i jego zmiany,
2/ regulaminu swojej działalności.
3. Rada Gimnazjum ma prawo:
1/ występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
2/ oceniania z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu Gimnazjum i występowania z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
3/ gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
4. Do zadań Rady Gimnazjum należy:
1/ opiniowanie rocznego planu finansowego Gimnazjum,
2/ opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3/ opiniowanie istotnych spraw dla Gimnazjum.
5. W skład Rady Gimnazjum wchodzą w równej liczbie:
1/ nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
2/ rodzice wybrani przez ogół rodziców,
3/ uczniowie wybrani przez ogół uczniów.
6. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.
7. Przewiduje się możliwość rozszerzenia składu Rady Gimnazjum o inne osoby, niż wymienione w ust. 5, a w szczególności o przedstawiciela organu prowadzącego szkołę. O poszerzeniu swojego składu decyduje Rada Szkoły na wniosek swojego przewodniczącego, Dyrektora lub innego organu szkoły.
8. Ustala się następujący tryb wyboru członków Rady Gimnazjum:
1/ nauczycieli wybiera w tajnym głosowaniu Rada Pedagogiczna w obecności co najmniej połowy członków Rady. Członkiem Rady nie może być Dyrektor.
2/ rodziców wybiera Rada Rodziców spośród kandydatów zgłoszonych przez Rady Klasowe w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy + 1 ogółu uprawnionych.
3/ uczniów wybiera Samorząd Uczniowski spośród kandydatów zgłoszonych przez Samorządy Klasowe w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy + 1 ogółu uprawnionych.
9. Rada Gimnazjum wybiera spośród swoich członków przewodniczącego. Kandydatów na przewodniczącego wysuwają tylko członkowie Rady Szkoły. Wybór przewodniczącego, a także jego odwołanie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
10. Kadencja Rady Gimnazjum trwa 3 lata. Przewiduje się możliwość dokonywania corocznie zmiany do 1/3 składu Rady, w szczególności z powodu odejścia ze szkoły uczniów - członków Rady lub rodziców uczniów – członków Rady.
11. Rada Gimnazjum uchwala regulamin swojej działalności.
12. Zebrania Rady są protokołowane.
13. W regulaminie, o którym mowa w ust. 11, mogą być określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą udziału uczniowie.
14. W posiedzeniach Rady Gimnazjum może brać udział- z głosem doradczym- Dyrektor.
15. Do udziału w posiedzeniach Rady Gimnazjum mogą być zapraszane przez przewodniczącego- za zgodą lub na wniosek Rady- inne osoby z głosem doradczym.
16. Powstanie Rady Gimnazjum pierwszej kadencji organizuje Dyrektor na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:
1/ Rady Pedagogicznej,
2/ Rady Rodziców,
3/ Samorządu Uczniowskiego.
17. Do czasu powołania Rady Gimnazjum jej zadania realizuje Rada Pedagogiczna.

§26

1. W Gimnazjum działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów Gimnazjum.
2. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór, do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Gimnazjum.
3. W celu wspierania działalności statutowej Gimnazjum, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
4. Zadaniem Rady Rodziców jest:
1/ pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Gimnazjum,
2/ gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Gimnazjum,
3/ udzielanie pomocy Radzie Pedagogicznej, Samorządowi Uczniowskiemu w organizowaniu działa1ności kulturalnej i turystycznej,
4/ zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami Gimnazjum, rzeczywistego wpływu na działalność Gimnazjum, a w szczególności:
a/ znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno– wychowawczych w Gimnazjum i klasie,
b/ uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
c/ wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Gimnazjum, w tym określania struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
4a/ Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
a) Programu Wychowawczego Szkoły
b) Programu Profilaktyki
2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
3. Opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
4. Pomoc dyrektorowi w określeniu jednolitego stroju ucznia.

5. Zasady tworzenia Rady Rodziców oraz zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa „Regulamin Rady Rodziców”, uchwalony przez ogół rodziców.
6. W celu zorganizowania się Rady Rodziców na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym rodzice wybierają spośród siebie Klasową Radę Rodziców.
6a. Na zebraniu klasowym do 15 września bieżącego roku szkolnego rodzice w tajnych wyborach wybierają po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
7. Wszyscy przedstawiciele rad oddziałowych tworzą Radę Rodziców.
8. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem.
9. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

§27

1. W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Samorząd działa w oparciu o własny regulamin, który określa zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego.
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwala ogół uczniów Gimnazjum w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem.
4. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Regulamin Samorząd Uczniowskiego powinien tworzyć warunki do współpracy uczniów na zasadach demokracji i tolerancji, a także rozwijania ich samodzielności grupowej i indywidualnej.
6. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z samorządem poprzez opiekuna Samorządu.
7. Zebrania Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.
8. W posiedzeniach Samorządu Uczniowskiego może brać udział Dyrektor.

§28

1. Samorząd Uczniowski może poprzez swoje regulaminowe organy przedstawiać Radzie Gimnazjum, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Gimnazjum, a w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów takich, jak prawo do:
1/ zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2/ jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3/ organizacji życia szkolnego,
4/ redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5/ organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z Dyrektorem,
6/ znajomości wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia,
7/ życzliwego edukacyjnych podmiotowego traktowania oraz do poszanowania godności osobistej edukacyjnych ucznia,
8/ korzystania z pomocy i poradnictwa psychologicznego,
9/ opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa w szkole podczas zajęć,
10/ wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.


§29

1. Organy Gimnazjum w swoich działaniach kierują się dobrem ucznia i dziecka.
2. Organy szkoły są zobowiązane do współdziałania na rzecz realizacji celów i zadań Gimnazjum.
3. Dyrektor koordynuje współpracę organów Gimnazjum.
4. Organy informują o podejmowanych przez siebie działaniach w ramach swoich kompetencji poprzez:
1/ przedkładanie planów pracy,
2/ zgłaszanie propozycji do programu wychowawczego,
3/ wnoszenie uwag do realizowanych zadań.
5. Współpraca między Dyrektorem a Radą Pedagogiczną odbywa się poprzez:
1/ codzienne kontakty oraz posiedzenia Rady Pedagogicznej,
2/ podejmowanie starań, aby realizować wspólne ustalenia,
3/ udział członków Rady Pedagogicznej w przygotowaniu i podejmowaniu decyzji,
4/ współdziałania w sprawach i problemach związanych z realizacją zadań gimnazjum,
5/ przynajmniej raz w roku szkolnym organizuje się „forum szkolne” celem wymiany doświadczeń i określenia wspólnych zadań związanych z pracą Gimnazjum. W forum biorą udział wszystkie organy. Organizuje je Dyrektor.
6. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia się poprzez zapraszania na posiedzenia poszczególnych organów przedstawicieli pozostałych organów:
1/ W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Szkoły, Rady Rodziców, przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich i Samorządu Uczniowskiego z głosem doradczym i opiniującym.
2/ w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczy Dyrektor, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, w miarę potrzeb opiekun Samorządu Uczniowskiego,
3/ w zebraniach Samorządu Uczniowskiego uczestniczy opiekun z ramienia Rady Pedagogicznej oraz w miarę potrzeby Dyrektor Szkoły i przewodniczący Rady Szkoły, Rady Rodziców.
7. Uchwały organów szkoły, prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał, gromadzonych pod nadzorem Dyrektora.
8. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów Gimnazjum, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub ważnym interesem Gimnazjum. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia z nimi sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu Gimnazjum.
9. Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków.


§30

1. Spory miedzy organami gimnazjum są rozstrzygane w oparciu o stosowne dla sporu akty prawne.
2. Strony będące w sporze dążą do porozumienia, uzgodnień, które rozwiązują spór.
3. Odpowiedzialnym za sposoby rozwiązywania sporów jest Dyrektor, z wyjątkiem sporów, w któ-rych sam jest stroną.
4. Strony mogą korzystać z niezależnych ekspertów bądź specjalistów, przedstawiać ich opinie.
5. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu według procedur opisanych w ust.1 – 4 przyjmuje się następujące rozwiązania:
1/ w przypadku sporu kompetencyjnego można wystąpić o jego rozstrzygniecie w zależności od jego charakteru do Kuratora Oświaty lub Organu Prowadzącego,
2/ w pozostałych przypadkach powołuje się eksperta, zaakceptowanego przez strony będące w sporze; rozstrzygnięcia eksperta są ostateczne.
§31

1. Sytuacje sporne między uczniem a nauczycielem powinny być wyjaśnione i rozwiązywane w pierwszej kolejności przy pomocy wychowawcy klasy ucznia, którego spór dotyczy.
2. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu przez wychowawcę lub gdy spór dotyczy wychowawcy i ucznia z jego klasy, sprawę rozstrzyga Dyrektor, którego rozstrzygnięcia są ostateczne.
3. Spory między zespołem klasowym a wychowawcą rozstrzyga Dyrektor, jego rozstrzygnięcia są ostateczne.

§32

1. W Gimnazjum jest utworzone stanowisko Wicedyrektora.
2. Wicedyrektora powołuje odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej.
3. Szczegółowy zakres kompetencji Wicedyrektora określa Dyrektor. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań Dyrektora a w szczególności:
1/ dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów,
2/ opracowuje harmonogram dyżurów, nadzoruje pełnienie dyżurów przez nauczycieli,
3/ sporządza zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,
4/ sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z planem nadzoru sporządzonym przez dyrektora – prowadzi dokumentację w tym zakresie,
5/ inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawczej klas, czuwa nad dokumentacja prowadzoną przez wychowawców, sprawuje szczególną opiekę nad młodymi wychowawcami. Jest przewodniczącą zespołu wychowawców, organizuje jego pracę,
6/ koordynuje i kontroluje pracę nauczycieli na terenie placówki w zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej oraz pozalekcyjnej,
7/ nadzoruje pracę hali sportowej, szkolnej działalności sportowej,
8/ współpracuje z Samorządem i innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły,
9/ nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów,
10/ nadzoruje pracę kancelarii szkoły w zakresie prowadzenia teczek rzeczowych, archiwum,
11/ nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli: arkusze ocen, dzienniki i prawidłowe wykorzystanie druków szkolnych,
12/ prowadzi sprawy, dokumentację związaną z bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli, w tym wypadkowość,
13/ opracowuje sprawozdania otrzymane z GUS, organu prowadzącego i nadzorującego,
14/ przygotowuje materiały na Rady Pedagogiczne w zakresie swoich kompetencji lub zleconych przez Dyrektora. Prowadzi dokumentację Rad Pedagogicznych,
15/ opracowuje dokumenty szkolne związane z zakresem swoich czynności lub zlecone przez Dyrektora,
16/ wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora.
4. Zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności, a w szczególności:
1/ podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
2/ podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia Dyrektora używając własnej pieczątki,
3/ współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę oraz z innymi instytucjami,
4/ kieruje pracą sekretariatu oraz personelu obsługowego.
5. Wicedyrektor ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „Wicedyrektor Gimnazjum” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

§33

1. W Gimnazjum mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Gimnazjum; z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1 wyraża Dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Rady Pedagogicz-nej.


Rozdział IV

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§34

1. Organizację roku szkolnego, w tym terminy rozpoczynania, kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

§35

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okreś1a arkusz organizacyjny Gimnazjum opracowany przez Dyrektora w oparciu o szkolny plan nauczania oraz ustalenia Wójta Gminy.
2. Arkusz organizacyjnym określa:
1/ liczbę pracowników Gimnazjum, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,
2/ ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych, nadobowiązkowych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Gimnazjum,
3/ liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
4/ liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w danym roku szkolnym.
3. Arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny, po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór, zatwierdza Wójt Gminy Raba Wyżna.
4. Arkusz organizacyjny opracowuje Dyrektor w terminie do 30 kwietnia, a Organ Prowadzący zatwierdza do dnia 30 maja danego roku.
5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w arkuszu organizacyjnym. Zmiany wymagają zgody organu prowadzącego.

§36

1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych.
2. Wszelkie zmiany dokonywane w tygodniowym planie zajęć obowiązkowych. dodatkowych i nadobowiązkowych przekazywane są do wiadomości nauczycieli, rodziców i uczniów w formie decyzji organizacyjnych Dyrektora.

§37

1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie danego roku uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić nie więcej niż 30.
3. W Gimnazjum można tworzyć oddziały sportowe, oddziały dwujęzyczne, oddziały przysposabiające do pracy, oddziały integracyjne i oddziały wyrównawcze według odrębnych przepisów.

§38

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podział na grupy jest obowiązkowy na:
1/ zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów
2/ na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego.
4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.
5. Podziału na grupy dokonuje Dyrektor.

§39

1. Ilość dzieci na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych jest uzależniona od ilości dzieci z deficytami rozwojowymi z zastrzeżeniem, że liczba uczniów powinna wynosić:
1/ na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych od 4 do 8,
2/ na zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych od 2 do 5.
2. Gimnazjum może prowadzić zajęcia dodatkowe lub nadobowiązkowe za zgodą i ze środków organu prowadzącego lub Rady Rodziców z zastrzeżeniem, że ilość uczniów w tych zajęciach nie może być mniejsza niż:
1/ kół przedmiotowych, zainteresowań –12 uczniów,
2/ zajęć fakultatywnych –12 uczniów,
3/ zajęć sportowo-rekreacyjnych –15 uczniów,
4/ zajęć nadobowiązkowych, języka obcego –12 uczniów.
3. Dopuszcza się możliwość organizacji zajęć określonych w ust. 2 poniżej ilości w grupach za zgodą organu prowadzącego.
4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, 2, są organizowane w ramach posiadanych przez Gimnazjum środków finansowych.
5. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. nauczanie języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego oraz zajęcia określone w ust. 1, 2, mogą być również prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych i międzyszkolnych, a także podczas wycie-czek i wyjazdów.
6. Liczbę uczestników zajęć wymienionych w ust. 5 niniejszego § podczas wycieczek i wyjazdów określają odrębne przepisy.

§40

1. Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo– lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
4. Przerwa między lekcyjna nie może trwać krócej niż 5 minut, a przerwa obiadowa nie krócej niż 15 minut.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, może podjąć uchwałę o innym czasie trwania przerw międzylekcyjnych z wyłączeniem przerwy na spożycie obiadu.

§41

1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do Gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia Gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.
2. Dyrektor po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w Gimnazjum albo poza nim na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, p1acówką kształcenia ustawicznego lub pracodawcą.


§42

1. Gimnazjum może przyjmować studentów szkół wyższych i zakładów kształcenia nauczycieli kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami, ze szkołą wyższą lub zakładem kształcenia nauczycieli.

§43

1. W strukturze Gimnazjum funkcjonuje biblioteka gimnazjalna zwana dalej biblioteką, prowadzona przez nauczyciela bibliotekarza.
2. Biblioteka Gimnazjum jest:
1/ interdyscyplinarną pracownią ogólnokształcącą, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy i nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzeniem wiedzy,
2/ ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
3. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni. Pomieszczenia te umożliwiają:
1/ gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2/ korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza czytelnię.
4. Biblioteka gromadzi następujące dokumenty:
1/ podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli,
2/ wydawnictwa informacyjne,
3/ lektury podstawowe i uzupełniające języka polskiego,
4/ książki pomocnicze o tematyce popularno – naukowej,
5/ wydawnictwa naukowe,
6/ inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania /teksty źró-dłowe, normy/
7/ wydawnictwa dydaktyczne z zakresu nauczania różnych przedmiotów,
8/ dokumenty audiowizualne,
9/ edukacyjne programy komputerowe,
10/ prasę dla uczniów i nauczycieli,
11/ wydawnictwa dotyczące Patrona, Ojca Świętego Jana Pawła II,
12/ dokumenty o gminie,
13/ informacje o szkołach średnich,
14/ informacje na temat doskonalenia zawodowego nauczycieli,
15/ dokumenty szkolne /Statut Gimnazjum, plany pracy nauczycieli itp./,
16/ dokumentację dotyczącą programów realizowanych przez Gimnazjum.
5. Z biblioteki mogą korzystać:
1/ uczniowie naszego Gimnazjum,
2/ nauczyciele i pozostali pracownicy Gimnazjum,
3/ rodzice uczniów.
6. Biblioteka pełni następujące funkcje:
1/ kształcąco-wychowawcza:
a/ rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, przysposabianie ich do samo-kształcenia,
b/ przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz z sieci bibliotek i ośrodków informacji naukowej i technicznej,
c/ kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów,
d/ wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych, udzielanie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia się i wyborze zawodu,
e/ pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym, w dokształcaniu się.
2/ opiekuńczo-wychowawcza :
a/ rozpoznanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów,
b/ otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych,
c/ okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
3/ kulturalno-rekreacyjna :
a/ uczestnictwo w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,
b/ wspieranie kształcenia umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia.
7. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej /2/3 czasu pracy bibliotekarza/ obejmują:
1/ udostępnianie zbiorów w wypożyczalni, czytelni,
2/ prowadzenie działalności informacyjnej, wizualnej, słownej zbiorów biblioteki i czytelnictwa,
3/ udzielanie porad w doborze lektur zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji życiowej,
4/ realizowanie programu ścieżki czytelniczej i medialnej w obszarze modułu bibliotecznego oraz indywidualny instruktaż czytelnika w tym zakresie,
5/ prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek, dalszego kształcenia, wyboru zawodu i inne,
6/ współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami, bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych gimnazjum w rozwijaniu kultury czytelniczej i przygotowaniu do samokształcenia,
7/ dbanie o reklamę i prestiż biblioteki w środowisku szkolnym i lokalnym,
8/ zmienianie i dostosowywanie funkcji i zadań biblioteki do oczekiwań klientów,
9/ wykonywanie zadań zawartych w Programie Rozwoju Gimnazjum oraz innych zadań powierzonych przez Dyrektora.
8. Praca techniczno - organizacyjna obejmuje 1/3 czasu pracy bibliotekarza. W zakresie tej pracy na-uczyciel - bibliotekarz jest zobowiązany:
1/ troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu biblioteki,
2/ gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym Gimnazjum i jego potrzebami, przeprowadzać ich selekcję,
3/ prowadzić ewidencję zbiorów,
4/ organizować warsztat działalności informacyjnej,
5/ opracowywać zbiory,
6/ prowadzić dokumentację pracy biblioteki /okresowe analizy stanu czytelnictwa w szkole, statystyka wypożyczeń i dziennik pracy biblioteki/,
7/ planować pracę /roczny plan pracy biblioteki, harmonogram zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej/,
8/ doskonalić warsztat pracy,
9/ podnosić swoje kwalifikacje poprzez nieustanny proces samokształcenia oraz kursy dosko-nalące.
9. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor, który:
1/ zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,
2/ zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami według obowiązujących norm etatowych, zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego,
3/ przydziela na rok kalendarzowy środki finansowe na działalność biblioteki,
4/ inspiruje i kontroluje współprace grona pedagogicznego z biblioteką szkolną w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej i informacyjnej w szkole,
5/ w porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzegania jego wykonania,
6/ zarządza skontrum zbiorów biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7/ inspiruje i ocenia pracę biblioteki,
8/ zatwierdza roczny plan pracy biblioteki i tygodniowy rozkład zajęć dostosowany do potrzeb uczniów,
9/ zatwierdza protokolarne przekazanie biblioteki szkolnej nowemu pracownikowi,
10/ zatwierdza protokoły ubytków i protokoły skontrum.
10. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów oraz informacji zawiera regulamin biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora.
11. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu dokumentów wypożyczonych w bi-bliotece.
12. Uczniowie biorący systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być nagradzani zgodnie ze Statutem Gimnazjum.§44

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Gimnazjum ze względu na czas pracy rodziców lub organizację dojazdu do szkoły za zgodą organu prowadzącego może być zorganizowana świetlica.
2. Świetlica jest pozalekcyjną formą działalności wychowawczo-opiekuńczej Gimnazjum.
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
4. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 20.
5. Czas pracy świetlicy na każdy rok określa Dyrektor.
6. Świetlica, stosując właściwe sobie metody, środki i formy pracy, spełnia następujące zadania wychowawcze:
1/ wdraża do czynnego i zdrowego trybu życia i wypoczynku,
2/ kształtuje prawidłowo nawyki dotyczące kultury osobistej, współżycia w grupie, przestrzegania zasad higieny,
3/ pomaga w przygotowaniu do lekcji, odrabianiu zadań domowych,
4/ kształtuje postawy patriotyczne, wyrabia poczucie więzi z najbliższym otoczeniem, miejscowością, regionem,
5/ wdraża do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Formy pracy świetlicy:
1/ gry i zabawy towarzyskie,
2/ zajęcia plastyczne,
3/ zajęcia czytelnicze,
4/ gry i ćwiczenia ruchowe,
5/ zajęcia umuzykalniające,
6/ zajęcia inspirujące rozwój zainteresowań,
7/ gry i zabawy ćwiczące sprawność umysłową.
8. Szczegółową organizację świetlicy, zakres czynności jej pracowników określa Dyrektor.

§45

1. Gimnazjum zapewnia uczniom moż1iwość i higieniczne warunki spożycia posiłku w stołówce działającej przy Gimnazjum, na następujących zasadach:
1/ za odpłatnością,
2/ bezpłatnie – finansowane ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie decyzji GOPS,
3/ refundowanych z innych źródeł.

§46

1. Do realizacji celów statutowych Gimnazjum posiada następującą bazę:
1/ sale dydaktyczne i pracownie przedmiotowe,
2/ pracownię komputerową,
3/ gabinet lekarski,
4/ szatnię,
5/ halę sportową wraz z zapleczem,
6/ bibliotekę wraz z czytelnią,
7/ pomieszczenia dla organizacji uczniowskich,
8/ świetlicę,
9/ archiwum,
10/ sekretariat,
11/ gabinet Dyrektora i Wicedyrektora,
12/ pokoje nauczycielskie,
13/ pomieszczenia gospodarczo – administracyjne.Rozdział V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

§47

1. Pracę dydaktyczną, wychowawczą opiekuńczą w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych czy też ścieżek edukacyjnych prowadzą nauczyciele, którzy odpowiadają za efekty i jakość pracy.
2. W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
3. Nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
4. Zasady zatrudniania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi określają odrębne przepisy
5. Szczegółowego przydziału obowiązków nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum dokonuje Dyrektor.

§48

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. W swoich działaniach nauczyciel jest zobowiązany do kierowania się dobrem ucznia i dziecka, jako wartością nadrzędną.
3. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1/ realizowanie zadań statutowych Gimnazjum,
2/ rzetelne realizowanie obowiązków, zwłaszcza w zakresie organizacji i przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego,
3/ wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
4/ respektowanie w pełnym zakresie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określonych w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw edukacji oraz przez Statut Gimnazjum,
5/ dbanie o powierzone środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
6/ udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów,
7/ doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu własnej wiedzy merytorycznej,
8/ opracowanie planów nauczania do prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz kryteriów i szczegółowych wymagań na poszczególne oceny w całym cyklu kształcenia w danym zespole uczniów,
9/ opracowanie przedmiotowego systemu oceniania,
10/ systematyczne i skuteczne realizowanie programu nauczania,
11/ aktualizowanie treści programowych i dostosowanie ich do zmieniającej się rzeczywistości społecznej i technicznej kraju,
12/ udzielanie indywidualnej pomocy uczniom w celu lepszego zrozumienia przez nich trudniejszych zagadnień programowych i przezwyciężenia trudności z przyswajaniem materiału,
13/ dbanie o życie i bezpieczeństwo uczniów zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych,
14/ wypełnianie obowiązków wychowawcy klasy, opracowanie planu pracy wychowawczej z klasą,
15/ pełnienie międzylekcyjnych dyżurów nauczycielskich według harmonogramu dyżurów,
16/ uczestniczenie w posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej, pracach zespołów Rady Pedagogicznej i realizowanie przyjętych uchwał,
17/ wykonywanie zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno -wychowawczego Gimnazjum na dany rok szkolny,
18/ współdziałanie z rodzicami uczniów poprzez udzielanie informacji dotyczących zachowania, postępów w nauce i przyczyn i niepowodzeń szkolnych.
19/ natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa.
20/ reagowanie na łamanie przez uczniów zasad korzystania z telefonów komórkowych poprzez odebranie aparatu i oddanie go do dyrektora szkoły do depozytu.
21/ zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zapytanie o cel pobytu.
22/ zawiadomienie pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych
23/ przestrzeganie norm BHP i przeciwpożarowych w budynku szkoły oraz zgłoszenie dyrektorowi szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiącym zagrożenie życia uczniów.
4. Nauczyciel wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora w ramach realizacji programów i pla-nów Gimnazjum.
5. Nauczyciel odpowiada za poziom swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§49

1. Nauczyciele mają prawo do:
1/ wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Gimnazjum,
2/ zapoznania się i ustosunkowania do treści zapisu w karcie oceny pracy nauczyciela,
3/ nie wyrażenie zgody na przejęcie obowiązków wychowawcy więcej niż jednej klasy,
4/ tworzenie autorskich programów nauczania i wychowania, prowadzenie innowacji i eksperymentu,
5/ decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników środków dydaktycznych w nauczaniu przedmiotu,
6/ korzystania z ulg i świadczeń przysługujących dokształcającym się i doskonalącym swoje kwalifikacje nauczycielom,
7/ otrzymywania pomocy merytorycznej i metodycznej oraz opieki doświadczonego nauczyciela w przypadku rozpoczynania pracy nauczycielskiej,
8/ wyboru jednego z obowiązujących programów nauczania,
9/ wyboru form i metod pracy lekcyjnej,
10/ wyboru form sprawdzianu,
11/ nie precyzowania terminu sprawdzianu, jeśli uczniowie dezorganizowaliby proces kontroli postępów poprzez wycieczki, absencje itp.,
12/ do ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa w szkole.
13/ korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§50

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.
2. Zadaniem zespołu, o którym mowa w ust.1, jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego. Zestaw ten uwzględnia przedmioty wiodące na początku każdego etapu edukacyjnego.
3. Zestaw, o którym mowa w ust. 2, ustala się przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych i obowiązuje przez cykl kształcenia.
4. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wyznaczyć inne zadania zespołowi, o którym mowa w ust.1.


§51

1. Dyrektor Gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe i problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący.
3. Zespół może współdziałać z doradcą metodycznym, pedagogiem, psychologiem.
4. Zespoły przedmiotowe tworzą nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych.
5. Do zadań zespołu przedmiotowego należy w szczególności:
1/ zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, doskonalenia metod organizacji pracy dydaktycznej,
2/ uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,
3/ korelowanie międzyprzedmiotowych treści programowych, opracowani programu ścieżek edukacyjnych,
4/ realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
5/ organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
6/ opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania, szczegółowych wymagań na poszczególne oceny uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
7/ analizowanie wyników sprawdzianu wewnętrznego, egzaminu zewnętrznego badających wiadomości i umiejętności uczniów,
8/ opiniowanie przygotowanych w Gimnazjum autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
9/ współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.
6. Do zadań zespołów problemowo – zadaniowych należy:
1/ przygotowanie propozycji zmian w Statucie, opracowywanie regulaminów i zmian do nich,
2/ ewaluacja programu wychowawczego i programu profilaktyki,
3/ ewaluacja szczegółowych zasad oceniania wewnątrzszkolnego.
4/ przygotowanie propozycji planu mierzenia jakości pracy szkoły,
5/ przygotowanie narzędzi do badania jakości pracy szkoły,
6/ przeprowadzanie badań, opracowanie i analiza wyników tych badań,
7/ przygotowanie zmian dotyczących programu wychowawczego, programu profilaktyki, szczegółowych zasad oceniania wewnątrzszkolnego, programu szkoły i przedstawienie ich na Radzie Pedagogicznej.
8/ opracowanie 5 – letniego i rocznego programu rozwoju Gimnazjum.
9/ przygotowanie i wprowadzenie zmian do 5 – letniego programu rozwoju Gimnazjum.
7. Zebrania zespołów przedmiotowych i problemowych odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
8. Szczegółowe zasady działania zespołów, o których mowa w ust.1 niniejszego §, określa Regulamin Rady Pedagogicznej.


§52

1. Opiekę nad klasą sprawuje wychowawca klasy zwany dalej wychowawcą. O przydziale wychowawstwa decyduje Dyrektor.
2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1/ tworzenie warunków wspomagających rozwój poszczególnych uczniów,
2/ inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3/ udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń szkolnych,
4/ podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
5/ kierowanie się dobrem uczniów, troska o ich zdrowie oraz poszanowanie ich godności osobistej.
3. W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 2 niniejszego § wychowawca
1/ otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków,
2/ poznaje środowisko domowe uczniów, ich sytuację rodzinną,
3/ wspiera psychicznie uczniów w trudnych sytuacjach osobistych, rodzinnych i szkolnych,
4/ pomaga uczniom szczególnie zdolnym w rozwijaniu zainteresowań, doskonaleniu wiedzy i podejmowaniu decyzji zawodowych,
5/ planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące zespół klasowy,
6/ ustala tematykę i formy oraz prowadzi zajęcia tematyczne na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
7/ współdziała z pedagogiem szkolnym, nauczycielami uczącymi w jego klasie i koordynuje działania wychowawcze wobec ogółu uczniów w klasie,
8/ informuje /we współpracy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów/ uczniów na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidzianych ocenach śródrocznych, rocznych,
9/ utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów, współdziała z rodzicami w działaniach wychowawczych, włącza rodziców w sprawy życia klasy, szkoły,
10/ współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozwiązywaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz kieruje rozwojem zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
11/ wnioskuje lub opiniuje podania o pomoc materialną dla uczniów będących w szczególnie trudnej sytuacji losowej,
12/ ustala oceny z zachowania uczniów w swojej klasie zgodnie z obowiązującym przepisami,
13/ wnioskuje o przyznanie nagród lub kar dla uczniów,
14/ rozstrzyga konflikty między uczniami oraz między uczniami a nauczycielami,
15/ prowadzi dokumentację: plany pracy, dziennik lekcyjny, arkusze ocen , świadectwa ukończenia klasy, świadectwa ukończenia Gimnazjum, opracowuje okresowe i roczne sprawozdania,
16/ czuwa nad postępami i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami, organizuje pomoc dla uczniów mających trudności szkolne,
17/ w oparciu o program wychowawczy i program profilaktyki Gimnazjum opracowuje klasowy plan pracy wychowawczej, realizuje go z klasą po uprzednim zatwierdzeniu przez Dyrektora.
4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej Dyrektora, pedagoga, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz właściwych instytucji oświatowych i naukowych, jak również organizacji i instytucji działających na rzecz dzieci.
5. Działalność wychowawcy może przybierać różne formy, a w szczególności:
1/ planowane godziny wychowawcze,
2/ zajęcia pozalekcyjne,
3/ prelekcje i spotkania z zaproszonymi osobami,
4/ wycieczki dydaktyczne, kulturalne i turystyczne integrujące społeczność gimnazjalną,
5/ imprezy rozrywkowe na terenie Gimnazjum,
6/ obchody świąt, przygotowanie uroczystych apeli akademii, wieczornic, spektakli teatralnych,
7/ prezentacja twórczości własnej wychowanków, zbiorów, kolekcji itp.,
8/ realizacji samorządności na forum klasy i Gimnazjum,
9/ udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska.

§53

1. Nauczyciele wychowawcy tworzą Zespół Wychowawców Gimnazjum, którego cele i zadania obejmują w szczególności:
1/ określenie podstawowych kierunków działań wychowawczych na dany rok szkolny,
2/ analizę pracy wychowawczej w danej klasie lub w Gimnazjum,
3/ przygotowanie i przedstawienie Radzie Pedagogicznej, przynajmniej dwa razy w roku szkolnym, analizy realizacji programu wychowawczego, profilaktyki,
4/ opracowanie wskazówek do działań wychowawczych nauczycieli,
5/ przygotowanie zmian dotyczących programu wychowawczego, programu profilaktyki,
6/ opracowanie propozycji zmian kryteriów oceniania zachowania ucznia,
7/ rozpatrywanie innych spraw związanych z planowaniem i realizacją pracy wychowawczej w zespole,
8/ przygotowanie i opracowanie materiałów niezbędnych do tworzenia rocznego i pięcioletniego programu rozwoju Gimnazjum.
2. Przewodniczącym zespołu wychowawców jest Wicedyrektor.
3. Zebrania Zespołu Wychowawców są protokołowane na zasadach przyjętych dla protokółów posiedzeń Rady Pedagogicznej.

§54

1. Nauczyciel działa zgodnie z procedurami zawartymi w „strategii działań interwencyjnych w sytu-acjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością, demoralizacją, a szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją” w przypadku, gdy:
1/ uzyskał informację, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wchodzenia w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o jego demoralizacji,
2/ podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
3/ znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk,
4/ podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk,
5/ jest świadkiem lub uzyskał informację na temat zachowań typu: bójka, uszkodzenia ciała, wulgarne zachowanie, wymuszanie pieniędzy, znęcanie się fizyczne i psychiczne.
2. Nauczyciel podejmuje działania zgodnie z „procedurą postępowania w sytuacjach nagłych” w przypadku:
1/ zachorowania i złego samopoczucia ucznia w trakcie zajęć,
2/ wypadku ucznia w budynku lub poza budynkiem w trakcie zajęć edukacyjnych,
3/ wypadku ucznia w trakcie dowozu.
3. Procedury postępowania w sytuacjach nagłych opracowuje Rada Pedagogiczna.


§55

1. W Gimnazjum jest utworzone stanowisko pedagoga szkolnego. Pedagog szkolny współpracuje z wychowawcami w zakresie opieki i wychowania.
2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1/ Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2/ Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3/ Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4/ Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
5/ Wspieranie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w za-kresie wyboru przez uczniów kierunków kształcenia i zawodu,
6/ Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
3. Pedagog szkolny opracowuje na rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzony przez Dyrektora.
4. Szczegółowy zakres czynności pedagoga szkolnego określa każdorazowo Dyrektor.
5. Pod koniec roku szkolnego pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swojej pracy.
6. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepi-sach.
7. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny, w szczególności:
1/ może przeprowadzać wywiady środowiskowe,
2/ może korzystać z dokumentów pozostających w gestii zespołu,
3/ współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i stosownie do potrzeb z innymi podmiotami.

§56

1. W Gimnazjum mogą być zatrudnieni logopeda, psycholog, socjoterapeuta, reedukator.

§57

1. W Gimnazjum zatrudnieni są opiekunowie dowozu. Do obowiązków opiekuna dowozu należy:
1/ przestrzeganie zgodnie z rozkładem jazdy ustalonych godzin odjazdu z przystanków na trasie kursu autobusu szkolnego,
2/ sprawdzenie listy obecności przewożonych uczniów i dokonanie adnotacji w dzienniku,
3/ dopilnowanie zajęcia przez uczniów miejsc siedzących w autobusie według ustalonego porządku, wsiadania i wysiadania na przystankach,
4/ rozstrzyganie spraw porządkowych i wydawanie poleceń kierowcy oraz podopieczny w celu zachowania bezpieczeństwa w czasie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu na trasie,
5/ postępowanie zgodnie z procedurą opiekuna dowozu w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w czasie dowozu i odwozu uczniów,
6/ przekładanie Dyrektorowi Gimnazjum dziennika do sprawdzenia najpóźniej do 30 dnia każdego miesiąca,
7/ uczestniczenie w szkoleniach i odprawach na temat opieki nad uczniami, organizowanymi przez Dyrektora,
8/ zachowanie szczególnej ostrożności podczas wprowadzania podopiecznych do szatni w Gimnazjum i podczas wysiadania z autobusu na placu szkolnym,
9/ pełnienie dyżuru w szatni w czasie przebierania się uczniów,
10/ przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
2. Szczegółowy zakres obowiązków opiekunów dowozu określa Dyrektor.
3. W Gimnazjum zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługowi:
1/ referent administracyjny,
2/ kierowca autobusu szkolnego,
3/ konserwatorzy,
4/ gospodarz hali sportowej,
5/ sprzątaczki.
4. Pracowników wymienionych w ust. 1 i ust.3 niniejszego § zatrudnia i zwalnia Dyrektor, przydziela też im odpowiednie zakresy obowiązków zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Liczba etatów pracowników niepedagogicznych podyktowana jest potrzebami Gimnazjum. Liczbę proponuje Dyrektor, a zatwierdza organ prowadzący Gimnazjum, który zabezpiecza środki finansowe dla tej grupy pracowników.
6. Zadaniem pracowników niepedagogicznych jest:
1/ Zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji statutowych zadań wszystkich jednostek organizacyjnych Gimnazjum.
2/ Zwracanie się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomienie o tym fakcie dyrektora lub skierowanie danej osoby do dyrektora.
7. Organizację i porządek pracy pracowników niepedagogicznych okreś1a Regulamin Pracy.
8. Do obowiązków referenta administracyjnego w szczególności należy:
1/ prowadzenie sekretariatu Gimnazjum,
2/ rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących,
3/ przepisywanie korespondencji, prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi,
4/ wystawianie legitymacji uczniom i pracownikom,
5/ wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń,
6/ prowadzenie teczek spraw zgodnie z wykazem akt,
7/ wykonywanie dodatkowych prac zleconych przez Dyrektora lub Wicedyrektora,
8/ odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone pieniądze, druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia techniczne sekretariatu,
9/ powiadamianie Dyrektora w przypadku zauważenia zdarzeń lub sytuacji, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przybywających w szkole ludzi lub przynieść szkodę w mieniu Gimnazjum,
10/ przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
9. Do obowiązków woźnej, sprzątaczki należy:
1/ utrzymanie czystości w salach lekcyjnych, korytarzach, sanitariatach,
2/ dbałość o mienie szkoły, zabezpieczenie szkoły po zakończeniu pracy,
3/ zgłaszanie Dyrektorowi wszelkich uszkodzeń sprzętów, instalacji elektrycznej, wszystkich sytuacji, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia przebywających w szkole,
4/ wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub Wicedyrektora,
5/ przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych.
10. Do obowiązków konserwatora należy:
1/ czuwanie nad instalacją gazowo-grzewczą,
2/ troska o prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej, wodociągowej,
3/ sprawowanie pieczy nad całością sprzętu szkolnego, dokonywanie jego napraw,
4/ wykonywanie prac gospodarczych, porządkowych w szkole i wokół szkoły,
5/ utrzymanie porządku w magazynach szkolnych i kotłowni,
6/ odśnieżanie dojścia, placu przed Gimnazjum chodnika wzdłuż hali sportowej w razie konieczności posypywanie piaskiem,
7/ wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub Wicedyrektora,
8/ przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych.
11. Do obowiązków gospodarza hali sportowej w szczególności należy:
1/ przestrzeganie zasad wynajmowania i regulaminu korzystania z hali,
2/ kontrola właściwego wykorzystania hali i powierzonego sprzętu,
3/ utrzymanie czystości w obiekcie sportowym w trakcie i po zajęciach,
4/ przygotowanie potrzebnego sprzętu, wydawanie przyborów sportowych,
5/ utrzymanie porządku w magazynach ze sprzętem sportowym,
6/ odśnieżanie dojścia do drzwi wejściowych na halę sportową i wzdłuż hali sportowej, w razie konieczności posypywanie piaskiem,
7/ wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub Wicedyrektora.
12. Do obowiązków kierowcy w szczególności należy:
1/ utrzymanie w pełnej sprawności technicznej autobusu,
2/ sprawdzanie autobusu przed każdorazowym wyjazdem z miejsca postoju, zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
3/ wykonanie obsługi codziennej pojazdu po zakończeniu przewozów,
4/ usuwanie uszkodzeń autobusu w czasie pracy, a w przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzenia we własnym zakresie niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
5/ zgodny z rozkładem jazdy, uzgodniony z Dyrektorem przewóz dzieci na zajęcia,
6/ niedopuszczenie uczniów do pojazdu w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej ich bezpieczeństwu,
7/ współpracowanie z opiekunami dzieci w zakresie dowozów,
8/ prawidłowe i terminowe rozliczanie się z kart drogowych i rachunków za paliwo,
9/ przestrzeganie dyscypliny pracy i ustalonego porządku,
10/ przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,
11/ wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub Wicedyrektora.
13. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych określa Dyrektor, zakres ten jest dołączony do umowy i potwierdzony podpisem przez pracownika.


Rozdział VI

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

§58

1. Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
2. Dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie do Gimnazjum ucznia, który nie ukończył 12 – tego roku życia, pod warunkiem ukończenia przez niego sześcioletniej szkoły podstawowej.
3. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia Gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.
4. Dyrektor może także wyrazić zgodę na kontynuowanie nauki w Gimnazjum aż do jego ukoń-czenia przez ucznia, który ukończył 18 rok życia.
5. Dyrektor prowadzi nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Usprawiedliwienie nieobecności uczniów oraz zwolnienie ich z zajęć w Gimnazjum odbywa się zgodnie z ustalonym „Zasadami nieobecności i zwalniania uczniów oraz egzekwowania obowiązku szkolnego” ustalonymi i zatwierdzonymi przez Radę Pedagogiczną.

§59

1. Szkoła zapewnia warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole poprzez:
1/ prawidłowo opracowany tygodniowy rozkład zajęć z zachowaniem zasad higieny pracy
2/ pełną opiekę w czasie trwania zajęć,
3/ pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych,
4/ szczególną opiekę podczas wycieczek szkolnych, zajęć pozalekcyjnych.
2. Po zakończeniu zajęć /obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych/ uczeń może przebywać w budynku Gimnazjum za zgodą nauczyciela.
3. Za realizację zadań wymienionych w ust.1 odpowiedzialny jest Dyrektor, który może ustalać zasady i formy ich wykonania.

§60

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się:
1/ z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum,
2/ na wniosek rodziców – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum, w przypadku gdy są wolne miejsca.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, podstawą przyjęcia jest liczba punktów uzyskanych przez kandydata za:
1/ sprawdzian po szkole podstawowej,
2/ oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
3/ osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
3. Kryteria, o których mowa w ust.2, przelicza się na punkty zgodnie z Regulaminem rekrutacji.
4. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów spoza obwodu określa Regulamin rekrutacji; ogłaszany w terminach określanych przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
5. Do klasy pierwszej Gimnazjum nie są przyjmowani uczniowie spoza obwodu, którzy uzyskali nieodpowiednie oceny z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
6. Uczniowie spoza obwodu, którzy są laureatami konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej z co najmniej jednego przedmiotu lub bloku przedmiotowego, przyjmowani są do Gimnazjum w pierwszej kolejności.
7. Przyjęcie do klasy pierwszej ucznia spoza obwodu może nastąpić na pisemną prośbę jego rodziców do Dyrektora.
8. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu do Gimnazjum podejmuje Dyrektor po dostarczeniu świadectwa przez ucznia.
9. Przydziału uczniów przyjmowanych do klasy pierwszej do poszczególnych oddziałów dokonuje Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem i wychowawcami klas pierwszych.

§61

1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się uczniów zamieszkałych spoza obwodu Gimnazjum gdy są wolne miejsca, na podstawie:
1/ świadectwa ukończenia klasy programowo niższej,
2/ pozytywnych wyników, egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
2. Przyjęcie uczniów do Gimnazjum może nastąpić w trakcie roku szkolnego, gdy są wolne miejsca, na pisemny wniosek rodziców.
3. Decyzję w sprawie przyjęcia do klasy programowo wyższej podejmuje Dyrektor.

§62

1. Uczniowie, wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania, mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzję podejmuje Dyrektor na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Na wniosek rodziców ucznia mieszkającego w obwodzie Gimnazjum, Dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku poza szkołą. Uczeń spełniający obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia Gimnazjum na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez Gimnazjum.
3. W sytuacjach określonych odrębnymi przepisami, uczeń może spełniać obowiązek szkolny w formie nauczania indywidualnego. Dyrektor organizuje nauczanie indywidualne w miejscu zamieszkania ucznia, w uzasadnionych przypadkach w Gimnazjum na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej lub Poradni Specjalistycznej.

§63

1. Uczeń ma prawo do:
1/ znajomości swoich praw
2/ zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania zainteresowań przy wykorzystaniu własnej aktywności oraz wszystkich możliwości Gimnazjum,
3/ swobodnego dostępu na zajęcia lekcyjne,
4/ korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
5/ pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
6/ pomocy w nauce /indywidualnej, udzielanej przez nauczyciela, pomocy koleżeńskiej/,
7/ informacji na temat programu nauczania, wymagań edukacyjnych, kryteriów sposobów oceniania oraz informacji na temat przewidywanej oceny rocznej,
8/ jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
9/ informacji na temat ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
10/ dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych edukacyjnych,
11/ właściwie organizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
12/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
13/ ochrony i poszanowania jego godności,
14/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w Gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniem, demoralizacją, przejawami patologii społecznej,
15/ korzystania z pomocy wszystkich pracowników szkoły w zakresie pełnionych przez nich funkcji,
16/ opieki i ochrony zdrowia ze strony wszystkich pracowników szkoły,
17/ korzystania z pomocy materialnej stałej lub doraźnej lub innych form pomocy w miarę posiadanych środków, zgodnie z odrębnymi przepisami,
18/ wpływania na życie Gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły,
19/ przedstawiania Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły,
20/ organizowania pod opieką wychowawcy imprez klasowych i szkolnych,
21/ swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób.
22/ korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.
2. Uczeń w przypadku naruszenia praw ucznia ma prawo zgłoszenia skargi do wychowawcy lub Dyrektora.
3. Rozstrzygnięcie sprawy następuje zgodnie z trybem postępowania określonym w § 30.

§64

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać obowiązujących w Gimnazjum przepisów, zwłaszcza postanowień zawartych w Statucie, a w szczególności powinien:
1/ systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2/ systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych,
3/ prowadzić zeszyty przedmiotowe, ćwiczenia i inne dokumenty wymagane przez nauczyciela,
4/ rozwijać własne zainteresowania,
5/ odrabiać zadania domowe,
6/ pisać każdą pracę kontrolną,
7/ znać zasady oceniania wewnątrzszkolnego zawarte w Statucie,
8/ znać wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych,
9/ uczestniczyć w uroczystościach, akademiach i imprezach organizowanych przez szkołę,
10/ usprawiedliwiać nieobecności,
11/ systematycznie uczyć się i rozwijać swoje umiejętności,
12/ szanować dobre imię Gimnazjum, dbać o honor i tradycję Gimnazjum,
13/ godnie reprezentować Gimnazjum na zewnątrz,
14/ przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
15/ szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka oraz cudzą własność,
16/ okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, stosować się do ich poleceń,
17/ posiadać poczucie odpowiedzialności moralnej za własne czyny, naprawiać wyrządzone szkody,
18/ przeciwdziałać przejawom brutalności i wulgarności,
19/ używać form grzecznościowych, dbać o kulturę słowa,
20/ przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiadać za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
21/ dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów w czasie zajęć edukacyjnych, przerw, dojazdów, zajęć wychowawczych,
22/ dbać o własny rozwój poprzez aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego oraz przyjmując propagowane w szkole różne formy zdrowego stylu życia,
23/ przynosić strój gimnastyczny,
24/ dbać o schludny ubiór oraz o czystość własnego ciała,
25/ dbać o wspólne dobro, sprzęt szkolny, ład i porządek Gimnazjum,
26/ podporządkować się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli.
27/ właściwie zachowywać się w trakcie zajęć edukacyjnych.
28/ usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych według ustalonego regulaminu
29/ stosować ustalone zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
i) zezwala się na używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.
ii) w przypadku łamania zakazu przez ucznia, sprzęt zostaje zabrany przez nauczyciela i oddany do depozytu u dyrektora szkoły, a uczeń poniesie karę zgodnie ze „Szczegółowymi kryteriami oceny zachowania”.

2. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających, palenia tytoniu.
3. Każdy uczeń jest zobowiązany nosić strój galowy w czasie:
1/ uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
2/ grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
3/ imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy.
4. Przez strój galowy należy rozumieć:
1/ dla dziewcząt - czarna spódnica o odpowiedniej długości lub spodnie, biała bluzka, obuwie zastępcze na jasnych podeszwach,
2/ dla chłopców - czarne spodnie, biała koszula, garnitur, ciemny sweter, obuwie zastępcze na jasnych podeszwach ,

5. Codziennym ubiorem ucznia jest mundurek z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 § 64
1/ uczeń jest zobowiązany do poszanowania stroju i utrzymania go w czystości,
2/ opłatę za strój uczniowski w pełni ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie,
3/ na terenie szkoły obowiązuje obuwie zastępcze na jasnych spodach,
4/ za nie przestrzeganie zasad ubioru uczeń ponosi karę zgodnie ze „Szczegółowymi kryteriami oceny zachowania”.
6. Uczniom zabrania się:
1/ farbowania i żelowania włosów,
2/ makijażu i malowania paznokci,
3/ noszenia odzieży odsłaniającej brzuch, plecy, zbyt dużych dekoltów,
4/noszenia biżuterii stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia,
5/ noszenia emblematów, symboli znamionujących identyfikację z subkulturami młodzieżowymi lub poglądami uznawanymi powszechnie za negatywne.
6/ korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu w trakcie zajęć edukacyjnych
7. O stosowności stroju i pozostałych elementów ubioru decyduje wychowawca klasy.
8. Inne szczegółowe sprawy dotyczące funkcjonowania ucznia w Gimnazjum może określić Rada Pedagogiczna po opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§65

1. Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1/ rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
2/ wzorową postawę,
3/ wybitne osiągnięcia,
4/ reprezentowanie szkoły poprzez udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.
2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
1/ pochwała wychowawcy, opiekuna organizacji uczniowskich,
2/ pochwałę Dyrektora wobec koleżanek i kolegów na apelu szkolnym lub zebraniu z rodzicami,
3/ list pochwalny wychowawcy klasy dla ucznia,
4/ list gratulacyjny Dyrektora do rodziców,
5/ uwidocznienie na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego szczególnych osiągnięć w nauce i zachowaniu,
6/ adnotacje na świadectwie szkolnym o osiągnięciach ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7/ promocję z wyróżnieniem,
8/ przyznanie „Statuetki Prymusa”,
9/ przyznanie „Statuetki Najlepszego Sportowca”,
10/ stypendium naukowe i inne nagrody rzeczowe.
3. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
4. Uczniowie otrzymujący świadectwo z wyróżnieniem nagrodzeni zostają wpisem do Księgi Pamiątkowej Gimnazjum.
5. Dopuszcza się łączne stosowanie różnych rodzajów nagród.
6. Nagrody finansowane są z budżetu Gimnazjum oraz przez Radę Rodziców w ramach posiadanych środków, jak również ze środków finansowych otrzymanych od innych osób a przeznaczonych na ten cel.
7. Szczegółowe zasady przyznawania nagród określonych w ust. 2 reguluje regulamin nagradzania uczniów zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.
8. Zasady przyznawania stypendium naukowego określają odrębne przepisy.
9. Stypendia naukowe przyznaje się ramach środków przekazanych na ten cel przez organ prowadzący

§66

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, zaniedbania się w obowiązkach szkolnych oraz zły wpływ na społeczność uczniowską:
1/ upomnieniem indywidualnym wychowawcy klasy,
2/ upomnieniem wychowawcy wobec klasy,
3/ upomnieniem Dyrektora,
4/ naganą Dyrektora,
5/ zakazem uczestnictwa w imprezach szkolnych i klasowych,
6/ zakazem reprezentowania Gimnazjum na zewnątrz,
7/ przeniesieniem ucznia do równoległego oddziału,
8/ przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.
2. Dyrektor Gimnazjum może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, do innego gimnazjum lub skreślić z listy ucznia, który ukończył 18 rok życia, gdy ten:
1/ notorycznie narusza postanowienia zawarte w Statucie, otrzymał kary przewidziane w Statucie, stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,
2/ zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,
3/ wchodzi w kolizje z prawem, popełnia przestępstwa,
4/ umyślnie powoduje uszczerbek na zdrowiu swoim lub innej osoby,
5/ używa lub posiada alkohol, pali papierosy, zażywa i posiada narkotyki.
3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień określonych w ust. 2, Dyrektor możne wystąpić do Sądu Rodzinnego o objęcie ucznia nadzorem kuratoryjnym.
4. W przypadku postępowania, które wyrządza szkodę materialną, uczeń oprócz ukarania karami określonymi w Statucie zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody.
5. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietyka1ność i godność osobistą ucznia.
6. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.
7. O udzielonej karze wychowawca zawiadamia rodziców ucznia, w tym pisemnie o karach określonych w ust. 1 pkt.2– 7 niniejszego §.
8. Udzielone kary i fakt poinformowania rodziców wychowawca odnotowuje w swojej dokumentacji.
9. Kary wymienione w ust.1 pkt. 3,4,7 udziela Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego. Pozostałe kary udziela wychowawca klasy
10. Wniosek o udzielenie kary uczniowi może złożyć nauczyciel Gimnazjum. Wniosek o udzielenie kar określonych w ust.1 pkt. 3,4,7 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia

§67

1. Rozmowa wychowawcy, nauczyciela z rodzicami ucznia w związku z naruszaniem przez niego postanowień Statutu przeprowadzana jest indywidualnie przez wychowawcę lub wychowawcę w obecności Dyrektora, pedagoga szkolnego.
2. Rodziców ucznia wzywa do Gimnazjum na rozmowę, o której mowa w ust.1, wychowawca bądź Dyrektor.

§68

1. Od udzielonej kary uczeń może się odwołać do Dyrektora, z wyjątkiem kary o przeniesieniu do innej szkoły lub kary o skreśleniu z listy uczniów Gimnazjum. Odwołanie do Dyrektora w formie pisemnej może wnieść uczeń lub jego rodzice w ciągu 3 dni od dnia otrzymania informacji o nałożeniu kary.
2. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary do chwili rozstrzygnięcia wniosku.
3. W przypadku kary nałożonej przez wychowawcę Dyrektor bada zasadność odwołania. W terminie 7 dni postanawia uchylić karę, utrzymać ją w mocy lub warunkowo zawiesić. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
4. W przypadku odwołania od kary nałożonej przez Dyrektora, powołuje on w terminie 7 dni komisję, która bada zasadność odwołania. W skład komisji wchodzi przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego oraz pedagog lub inny nauczyciel wskazany przez Dyrektora.
5. Komisja po zapoznaniu się z rodzajem przewinień, za które nałożono karę, wysłuchuje zainteresowanego ucznia, analizuje adekwatność kary do stopnia winy. Wnioski przedstawia Dyrektorowi.
6. Dyrektor postanawia uchylić karę, utrzymać ją w mocy lub warunkowo zawiesić. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
7. O podtrzymaniu lub cofnięciu kary wychowawca lub Dyrektor zawiadamia ucznia lub ucznia i jego rodziców.
Rozdział VII

„SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO ”

§69

1. Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:
1/ osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2/ zachowanie ucznia w szkole i te zachowania pozaszkolne, które mają wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole i oddziałują na środowisko szkolne.

§70

1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój ucznia. Osiągnięciu powyższego celu mają służyć działania na rzecz:
1/ wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do uczenia w Gimnazjum,
2/ zapoznania ze sposobami efektywnego uczenia się,
3/ kształcenia uczniów otwartych, ciekawych świata, zdolnych do twórczego myślenia, łatwo przystosowujących się do zmiany,
4/ umacniania poczucia własnej wartości uczniów,
5/ pomocy w odnalezieniu indywidualnej drogi rozwojowej,
6/ uczenia pracy zespołowej, komunikacji, celowego działania, systematyczności, odpowiedzialności za efekty własnej pracy.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§71

1. Ocenianie uczniów odbywa się na zasadach i w ramach określonych rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania we-wnątrzszkolnego.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1/ informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o po-stępach w tym zakresie,
2/ udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, aktywowanie rozwoju ucznia,
3/ motywowanie i wspieranie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4/ wdrażanie do samooceny i planowania własnego uczenia się, do przestrzegania ustalonych zasad, norm, reguł,
5/ dostarczanie uczniom informacji zwrotnej na temat wyników uczenia się,
6/ dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
7/ umożliwianie nauczycielom oceny efektywności swej pracy, doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1/ formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2/ ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3/ ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,
4/ przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5/ ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 79,
6/ ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7/ ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§72

1. Do obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy:
1/ formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2/ informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów i ich rodziców o:
a/ wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,
b/ sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c/ warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3/ dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – uwzględnianie wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki,
4/ ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,
5/ na wniosek ucznia lub jego rodziców uzasadnienie ustalonej oceny,
6/ informowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych,
7/ systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów,
8/ udostępnianie na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych,
9/ udzielanie rodzicom rzetelnej informacji o postępach w nauce ucznia,
10/ właściwe organizowanie zajęć edukacyjnych.
2. Nauczyciele informują uczniów o wymaganiach, sposobach, warunkach i trybie, o których mowa w ust 1 pkt 2 na pierwszych zajęciach edukacyjnych. Fakt ten potwierdzają jako wpis tematu lek-cji.
3. Nauczyciele informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych sposobach, warunkach i trybie, o których mowa w ust.1 pkt 2, z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych na jednej z pierwszych lekcji danych zajęć edukacyjnych na początku roku szkolnego /rodzic potwierdza ten fakt podpisem w dzienniku/.
4. Ponadto rodzice mają możliwość zapoznania się z wymaganiami, sposobami, warunkami i trybem, o których mowa w ust. 1 pkt 2:
1/ na pierwszym zebraniu rodziców u nauczyciela danych zajęć edukacyjnych / rodzic potwierdza ten fakt podpisem w dzienniku/,
2/ w bibliotece szkolnej w ciągu całego roku /rodzic potwierdza ten fakt w zeszycie wypożyczeń dokumentów szkolnych/.
5. Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych opracowuje przedmiotowy system oceniania dotyczący danych zajęć edukacyjnych, który zawiera wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki i tryb uzyskania wyższej, niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

§73

1. Do obowiązków wychowawcy należy:
1/ informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów i rodziców:
a/ o warunkach i sposobie oceniania zachowania,
b/ o kryteriach oceniania zachowania,
c/ o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
d/ o skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
2/ systematyczne, miesięczne ocenianie zachowania uczniów zgodnie z obowiązującymi kryteriami,
3/ na wniosek uczniów i ich rodziców uzasadnienie ustalonej oceny,
4/ zasięganie opinii o zachowaniu ucznia wśród nauczycieli, uczniów danej klasy oraz samego ucznia,
5/ informowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach z zachowania,
6/ ustalenie śródrocznej i rocznej oceny z zachowania z uwzględnieniem opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz samooceny ucznia.
2. Wychowawcy informują o warunkach, kryteriach i trybie, o których mowa w ust.1 pkt 1:
1/ uczniów na pierwszych zajęciach wychowawczych /fakt ten potwierdza jako wpis tematu/,
2/ rodziców na pierwszym zebraniu klasowym /fakt ten rodzice potwierdzają podpisem na liście obecności/.

§74

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia i jego rodziców. Mają oni prawo do bieżącej informacji o ocenach cząstkowych, wynikach i ocenach wszelkich prac pisemnych, sprawdzianów wiadomości oraz wglądu do dokumentacji związanej z obserwacją i ocenianiem ucznia.
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić, uzasadnienie będzie podane słownie zgodnie z wymaganiami redukcyjnymi na poszczególne oceny z danych zajęć edukacyjnych.
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, jest udostępnianie uczniowi lub jego rodzicom.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne, uczeń otrzymuje do wglądu podczas danych zajęć edukacyjnych, a rodzice mają do tego prawo w czasie zebrań klasowych, kontaktów indywidualnych w szkole z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, czy i na jakich warunkach udostępnia uczniom pisemne prace kontrolne do domu.
6. Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu oceniania są poufne dla osób postronnych. Za osoby postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych szkoły oraz uczniów tej samej klasy.

§75

1. Informowanie rodziców o postępach, osiągnięciach, uzdolnieniach i trudnościach uczniów odbywa się poprzez:
1/ zebrania ogólne, wywiadówki okresowe, „Dni Otwarte”,
2/ kontakty indywidualne z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą,
3/ informację pisemną w dzienniczkach ucznia, zeszytach przedmiotowych,
4/ informację pisemną wysłaną do rodziców.
2. Dwa razy w ciągu roku szkolnego / w połowie I i II półrocza/, informacja o ocenach uzyskanych przez ucznia przekazywana jest rodzicom na zebraniach klasowych w formie pisemnego wykazu ocen. Wykazy ocen sporządza wychowawca klasy.

§76

1. Nauczyciel, wychowawca w relacji z rodzicami może informację zwrotną przekazać:
1/ telefonicznie,
2/ podczas rozmowy indywidualnej,
3/ pisząc notatkę pisemną,
4/ w czasie zebrań z rodzicami,
5/ w czasie konsultacji – „Dni Otwarte”,
2. Wszystkie kontakty z rodzicami, o których mowa w ust. 1, nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

§77

1. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny wiedzy i umiejętności uczniów w ramach po-szczególnych zajęć edukacyjnych są:
1/ zakres wiadomości i umiejętności,
2/ stopień zrozumienia materiału programowego,
3/ umiejętność stosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych, jak i nietypowych, wymagających twórczego podejścia do problemu,
4/ stopień przygotowania i gotowości do samodzielnego poszerzania wiedzy,
5/ zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągniecie prezentowanego poziomu wiadomości i umiejętności,
6/ umiejętność prezentowania i przekazywania wiadomości i umiejętności.

§78

1. Przyjmuje się następujące kryteria na poszczególne stopnie:
1/ Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a/ posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza obowiązkowe wymagania programowe,
b/ rozumie uogólnienia i związki między nimi,
c/ potrafi samodzielnie posługiwać się wiedzą teoretyczną i praktyczną w sytuacjach nietypowych, problemowych,
d/ rozwija własne zainteresowania, interesuje się osiągnięciami nauki,
e/ umie formułować i rozwiązywać problemy w sposób nietypowy,
f/ stosuje swobodnie język przedmiotowy – naukowy, wysoki stopień poprawności językowej, spójność wypowiedzi,
g/ osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych z danych zajęć edukacyjnych,
h/ współpracuje z nauczycielem w przygotowaniu zajęć opartych na twórczym rozwiązywaniu problemów.
2/ Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a/ w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ,
b/ właściwie rozumie związki między zjawiskami, wyjaśnia je bez pomocy nauczyciela,
c/ umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez pomocy nauczyciela,
d/ formułuje i przedstawia własne opinie na forum publicznym (dyskusja),
e/ jest samodzielny, potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy,
f/ zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystuje w sytuacjach nowych,
g/ poprawnie posługuje się językiem przedmiotowym-naukowym, literackim, wypowiedzi spójne.
3/ Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a/ opanował w dużym zakresie materiał programowy, wiadomości powiązane ze sobą w lo-giczny układ,
b/ poprawnie rozumie zjawiska i związki między nimi,
c/ inspirowany przez nauczyciela potrafi wyjaśnić zjawiska,
d/ poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów,
e/ podstawowe pojęcia i prawa ujmuje w języku przedmiotowym, naukowym, nie popełnia błędów językowych, nieliczne błędy stylistyczne.
4/ Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a/ opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
b/ rozumie podstawowe zjawiska, wyjaśnia ważniejsze zjawiska przy pomocy nauczyciela,
c/ potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,
d/ dysponuje podstawowymi wiadomościami i umiejętnościami umożliwiającymi uzupełnienie braków i luk w wiedzy niezbędnej do dalszego kształcenia,
e/ przekazuje wiadomości w języku zbliżonym do potocznego, popełnia błędy językowe.
5/ Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a/ ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, nie przekraczające możliwości dalszego kształcenia,
b/ nie rozumie podstawowych zjawisk i nie potrafi ich wyjaśnić ,potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać zadanie teoretycznie i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
c/ popełnia liczne błędy, stosuje nieporadny styl, ma trudności w wysławianiu.
6/ Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a/ nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,
b/ nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,
c/ zupełnie nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić zjawisk,
d/ ma rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem literackim,
e/ nie wykorzystał szans uzupełnienia wiadomości, mimo zastosowanych środków zaradczych nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych.
2. Z wychowania fizycznego ocenę celującą otrzymuje uczeń, który z powodu szczególnych predyspozycji lub wytężonej pracy osiąga wyniki znacznie wykraczające poza sformułowane wymagania, posiada wysoki ponadprzeciętny stopień sprawności fizycznej, duże umiejętności w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych.
3. Z przedmiotu plastyka, muzyka ocenę celującą otrzymuje uczeń, który oprócz wykraczających poza program nauczania wiadomości i umiejętności, wykazuje się udokumentowanymi osiągnięciami własnej twórczości plastycznej /np.: konkursy plastyczne, wystawy/ lub muzycznej /np.: szkoła muzyczna, chór, koncerty/.
4. Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, techniki oraz muzyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

§79

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wystawia się wg następującej skali:
1/ stopień celujący 6
2/ stopień bardzo dobry 5
3/ stopień dobry 4
4/ stopień dostateczny 3
5/ stopień dopuszczający 2
6/ stopień niedostateczny 1
2. Oceny śródroczne i roczne z zachowania ustala się wg skali przyjętej w § 91
3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu.
4. Cząstkowe oceny bieżące wystawia się wg następującej skali:
1/ stopień celujący – 6 cel,
2/ stopień bardzo dobry – 5 bdb,
3/ stopień dobry – 4 db,
4/ stopień dostateczny – 3 dst,
5/ stopień dopuszczający – 2 dp,
6/ stopień niedostateczny – 1 ndst.
5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się, oprócz skali ocen jak w ust.1, stosowanie przy ocenach plusów(+) i minusów (–).
6. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, są ocenami opisowymi.
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zacho-wania.

§80

1. Dopuszcza się stosowanie punktowego systemu oceniania na poszczególnych zajęciach edukacyj-nych, punkty przeliczane są na oceny wg skali określonej w § 79, zgodnie z kryteriami określonymi w przedmiotowym systemie oceniania.
2. Zgodę na stosowanie punktowego systemu oceniania na danych zajęciach edukacyjnych wyraża Rada Pedagogiczna w formie uchwały po przedstawieniu pozytywnej opinii zespołu przedmiotowego, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców.
3. Punktowy system oceniania może być opracowany przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych lub przez zespół przedmiotowy nauczycieli.
4. W celu dokładnej informacji o ocenach cząstkowych, nauczyciel danych zajęć edukacyjnych sporządza legendę ocen.

§81

1. Przedmiotem oceny jest także wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków szkol-nych. Na zajęciach edukacyjnych przy ocenie przygotowania i zaangażowania w zajęcia lekcyjne ucznia dopuszcza się stosowanie oceniania punktowego wg kryteriów :
1/ aktywność na lekcji od 1 do 3 pkt.,
2/ wykonania dodatkowego zadania związanego z przygotowaniem
do lekcji prac z własnej inicjatywy lub zleconych przez nauczyciela od 1 do 3 pkt.,
3/ brak zainteresowania lekcją, zajmowanie się innym zajęciem od –3 do –1 pkt.,
4/ brak zadania domowego / krótszego, wymagającego mniejszego wysiłku/ od –2 do –4 pkt.,
5/ nieprzygotowanie do lekcji / brak zeszytu, podręcznika, ćwiczeń, przyborów/ –2 pkt
2. Przeliczanie punktów określonych w ust.1 odbywa się na bieżąco na ocenę cząstkową wg skali :
ndst – –5 pkt.
dp - 2 – 4 pkt.
dst – 4 – 6 pkt.
db – 7 – 8 pkt.
bdb – 9 – 10 pkt.

§82

1. Sprawdzanie osiągnięć uczniów uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych i odbywa się w for-mach zapewniających rzetelność rozpoznania poziomu osiągnięć ucznia.
2. Przyjmuje się następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:
1/ wypowiedź ustna,
2/ kartkówka,
3/ sprawdzian,
4/ zadanie klasowe,
5/ test wiadomości i umiejętności,
6/ aktywność na lekcjach,
7/ ćwiczenia sprawnościowe,
8/ konkurs,
9/ praca praktyczna,
10/ praca domowa,
11/ projekt edukacyjny, prezentacja multimedialna, program.
3. Przyjmuje się następujące zasady przeprowadzania sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
1/ odpowiedź, wypowiedź ustna – obejmuje wiadomości z trzech ostatnich lekcji ,
2/ kartkówka – trwa 10 – 15 minut, obejmuje wiadomości trzech ostatnich tematów, jest niezapowiedziana,
3/ sprawdzian i test – trwa 30 – 45 minut, obejmuje część działu, zapowiadany tydzień wcze-śniej,
4/ zadanie klasowe – trwa 45 – 90 minut, obejmuje jeden lub kilka działów, zapowiadane na tydzień wcześniej,
5/ prace praktyczne – ocenia się prace wykonywane na lekcji lub w domu.
4. W ocenianiu sumującym: test lub kontrolna praca pisemna, których celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności z całego półrocza, roku lub określonych wiadomości i umiejętności, odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych lub Dyrektora. Termin tej pracy zapowiadany jest na tydzień wcześniej.

§83

1. Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych planując lekcje powtórzeniowe, kontrolne prace pisemne, sprawdziany, fakt ten zaznacza w dzienniku i informuje uczniów tydzień przed planowanym terminem.
2. Należy przestrzegać zasady, że uczniowie mogą mieć maksymalnie najwięcej jedną w ciągu dnia i dwie w ciągu tygodnia kontrolne prace pisemne lub sprawdziany.
3. Ocena osiągnięć ucznia musi być prowadzona rytmicznie i zaplanowana w czasie, powinna uwzględniać różne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności.
4. Ustala się następującą ilość ocen cząstkowych dla zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze tygodniowym:
1/ jedna godzina tygodniowo – minimum trzy oceny,
2/ dwie godziny tygodniowo – minimum cztery oceny,
3/ trzy i więcej godzin tygodniowo – minimum sześć ocen.
5. Szczegółowe zasady oceniania, kryteria ocen oraz częstotliwość sposobów sprawdzania osiągnięć uczniów ustalają nauczyciele zajęć edukacyjnych uwzględniając specyfikę danych zajęć.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do poprawienia prac klasowych i sprawdzianów w terminie do dwóch tygodni od ich napisania przez uczniów.
7. Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej. Poprawy dokonuje się w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie w formie ustalonej przez nauczyciela. Nową ocenę wpisuje się w kratce obok oceny poprawionej. Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej nauczyciel bierze pod uwagę obie oceny.

§84

1. Osiągnięcia i postępy ucznia dokumentowane są w dziennikach lekcyjnych, zeszytach wychowawców według skali ocen określonej w Statucie.
2. Do wpisywanych do dziennika ocen obowiązuje legenda wyjaśniająca formę uzyskania oceny /sprawdzian, zadanie klasowe, odpowiedź, aktywność, test itd./.
3. Oceny za prace pisemne /sprawdziany, testy, zadania klasowe, itp./ wpisywane są kolorem czerwonym. Pozostałe oceny bieżące i klasyfikacyjne są wpisywane innym kolorem.
4. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej, otrzymanej w wyniku klasyfikacji półrocznej – w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.
5. O ocenach wpisywanych do dziennika lekcyjnego uczeń jest informowany na bieżąco, na prośbę ucznia wychowawca przypomina mu te oceny.
6. Dokumentację prac pisemnych i sprawdzianów prowadzi nauczyciel danego przedmiotu.
7. Nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania prac pisemnych uczniów do końca roku szkolnego.
8. Zeszyty wychowawców po zakończeniu roku szkolnego przekazywane są Dyrektorowi.
9. Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne przepisy.

§85

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedago-gicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o któ-rych mowa w § 72 ust1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 72 ust1 pkt1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty, zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego §.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 72 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
4. Uczniowi, który napotkał poważne trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną oceną klasyfikacyjną, szczególnie, gdy otrzymał niedostateczną ocenę śródroczną i w drugim półroczu jest zagrożony nie otrzymaniem promocji, szkoła stwarza szansę uzupełnienia braków. Udziela pomocy w różnych formach, na przykład takich jak:
1/ umożliwienie konsultacji indywidualnych z nauczycielem zajęć edukacyjnych,
2/ udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie materiału do uzupełnie-nia na części,
3/ zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny,
4/ wskazanie właściwej literatury,
5/ zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
6/ indywidualne ustalenie sposobu, zakresu wiadomości i umiejętności oraz terminów poprawy uzyskanej śródrocznej oceny niedostatecznej.
5. Śródroczną ocenę niedostateczną uczeń powinien poprawić w pierwszym miesiącu zajęć drugiego półrocza na zasadach i w formach określonych przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.
6. Uczeń niesklasyfikowany na półrocze z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności zobowiązany jest w terminie jednego miesiąca drugiego półrocza uzupełnić braki programowe w formie i na zasadach określonych przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.

§86

1. Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa wart. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust.2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w Gimnazjum.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej.
5. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§87

1. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo, w zależności od czasu trwania nieobecności, być nieprzygotowanym w zakresie:
1/ w pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień nie odrobić pisemnych prac domowych;
2/ przez dwa kolejne dni nauki nadrabiać zaległości i uzupełnić materiał /wiadomości, zeszyty itp./w tym czasie zwolniony jest z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania wia-domości.
2. W trakcie pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, które uczeń opuścił z przyczyn usprawiedliwionych, a nieobecność była krótsza niż tydzień, uczeń jest zwolniony z odrobienia pracy domowej i sprawdzania wiadomości tylko w zakresie uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego materiału – wprowadzonego w trakcie tej nieobecności.
3. Nie wystawia się ocen, nie przeprowadza się pisemnych prac kontrolnych, sprawdzianów bezpo-średnio po całodziennej / do godz. 1800 / lub kilkudniowej wycieczce szkolnej lub innej imprezie organizowanej przez szkołę / m.in. dyskoteka/.

§88

1. Klasyfikacja śródroczna polega na półrocznym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali określonej w § 79 ust 1 oraz § 95 ust 1 - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2 .
2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 79 ust.6 i § 95 ust 2.
3. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych edukacyjnych zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 75 ust 1 oraz §91 ust 1 z zastrzeżeniem ust 4.
4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 75 ust.6 i § 91 ust 2.
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
7. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§89

1. Ustala się podział roku szkolnego na dwa półrocza.
2. Pierwsze półrocze trwa od pierwszego dnia rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego dnia tygodnia, po którym rozpoczynają się ferie zimowe.
3. Drugie półrocze trwa od pierwszego dnia nauki po zakończeniu ferii zimowych do ostatniego dnia zajęć szkolnych w danym roku szkolnym.
4. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych czynności związanych z ustaleniem oceny śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej uczniów ustala corocznie Dyrektor.
5. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbywa się w przedostatnim lub ostatnim tygo-dniu zajęć szkolnych w danym półroczu.
6. Dokładny termin posiedzenia klasyfikacyjnego określa Dyrektor w formie pisemnej.

§89a

1. O przewidywanych śródrocznych , rocznych ocenach z danych zajęć edukacyjnych informuje się ucznia i jego rodziców.
2. Na miesiąc przed zakończeniem zajęć śródrocznych, rocznych nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne informuje ustnie ucznia o jego trudnościach w nauce. Fakt ten zgłasza wychowawcy klasy.
3. Wychowawca klasy informuje ustnie rodziców ucznia o ocenach niedostatecznych na zebraniu rodziców.
4. Na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel jest zobowiązany powiadomić ucznia o nieklasyfikowaniu go z danych zajęć edukacyjnych zgodnie z §102 ust.1.
5. Na cztery dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele danych zajęć edukacyjnych wpisują długopisem do dziennika oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę z zachowania.


§90

1. Na siedem dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele informują uczniów i wpisują długopisem do dziennika przewidywane dla nich oceny klasyfikacyjne z prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę zachowania.
2. W przypadku nieobecności nauczyciela wpis ocen dokonuje wychowawca klasy lub inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych. W przypadku nieobecności wychowawcy oceny z zachowania wpisuje inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora.
3. Fakt poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach nauczyciele potwierdzają w dzienniku na stronie osiągnięć ucznia wpisem „W dniu ………poinformowano uczniów o przewidywanych /ocenach śródrocznych lub o ocenach rocznych/”. Wychowawca klasy dokonuje wpisu o poinformowaniu uczniów o ocenach zachowania na stronie – ocena zachowania.
4. Wychowawca klasy na sześć dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, pisemnie powiadamia rodziców ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych ze wszystkich zajęć edukacyjnych i zachowania.
5. Informacja dla rodziców sporządzona jest w formie wykazu ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych i zachowania. Wykaz ocen wychowawca przekazuje przez ucznia rodzicom. Podpisany przez rodziców wykaz ocen uczeń zwraca wychowawcy klasy w terminie dwóch dni.
6. Dokumentem potwierdzającym odbiór wykazu przewidywanych ocen jest lista uczniów z ich podpisami poświadczająca odbiór wykazu wraz z zobowiązaniem do przekazania tego wykazu rodzicom.
7. W przypadku nieobecności ucznia w tym dniu, o którym mowa w ust.3, wychowawca przesyła informację pocztą, listem poleconym.
8. W celu przekazania rodzicom informacji o przewidywanych rocznych ocenach uczniów wychowawca może zorganizować spotkanie z rodzicami.
9. Potwierdzone wykazy ocen ucznia wychowawca przekazuje Dyrektorowi.
10. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania nie może być obniżona z zastrzeżeniem §90a ust.1

§90a

1. Dopuszcza się możliwość obniżenia przewidywanej rocznej oceny z zachowania w przypadku rażącego naruszenia Statutu Gimnazjum i Szczegółowych Zasad Oceniania.
2. O zmianie przewidywanej oceny z zachowania wychowawca informuje:
1/ Dyrektora podając pisemne uzasadnienie.
2/ Rodziców ucznia wzywając ich do szkoły lub wysyłając widomość pisemną, listem poleconym..
3. W celu ustalenia nowej oceny z zachowania dopuszcza się zorganizowanie spotkania, w którym uczestniczą: Dyrektor, wychowawca, rodzice oraz przedstawiciele samorządu klasowego. Decyzje w sprawie nowej przewidywanej rocznej oceny z zachowania podejmuje wychowawca.
4. W przypadku ustalenia niższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania, wychowawca nanosi zmiany przekreślając długopisem wcześniej ustaloną ocenę wpisując obok ostateczną i potwierdzając własnoręcznym podpisem (parafką).
5. Ustalona przez wychowawcę ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.


§91

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela danych zajęć edukacyjnych o ustalenie wyższej niż przewidywania roczna ocena klasyfikacyjna.
2. Wniosek o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna powinien być złożony w formie pisemnej do Dyrektora w terminie trzech dni od wystawienia proponowanych ocen. Wniosek powinien zawierać:
1/ wskazanie zajęć edukacyjnych, z których miałaby być ustalona wyższa niż przewidywana ocena
2/ ocenę o którą się uczeń ubiega,
3/ okoliczności uzasadniające złożenie wniosku.
3. Dyrektor przekazuje wniosek nauczycielowi danych zajęć edukacyjnych. Nauczyciel jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku w oparciu o obowiązki ucznia określone w §64 niniejszego Statutu. W wyniku przeprowadzonej analizy decyduje o pozostawieniu przewidywanej oceny lub o ponownym sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia.
4. Ponowne sprawdzenie wiadomości i umiejętności nauczyciel przeprowadza w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem informatyki, techniki, plastyki i wychowania fizycznego z materiału niezbędnego do uzyskania wnioskowanej przez ucznia oceny. Pracę pisemną ocenia nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a ustaloną ocenę potwierdza drugi nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
5. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z informatyki, techniki, plastyki muzyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Ocenę zadań praktycznych przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności drugiego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
6. Uzasadnienie zmiany lub pozostawienia rocznej przewidywanej oceny nauczyciel motywuje pisemnie i przekazuje do Dyrektora na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej..
7. Nauczyciel informuje ucznia lub jego rodziców o podjętej decyzji, fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
8. W przypadku ustalenia wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna nauczyciel nanosi zmiany przekreślając wcześniej ustaloną ocenę wpisując obok nową ustaloną ocenę. Fakt ten potwierdza własnym podpisem (parafką).
9. Ustalona przez nauczyciela w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.


§92

1. Ocenianie zachowania uczniów jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.
2. Ocena z zachowania jest opinią szkoły o:
1/ funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym,
2/ respektowaniu przez ucznia zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycz-nych.

§93

1. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
1/ oceny z zajęć edukacyjnych,
2/ promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2. Ocena z zachowania jest warunkiem uzyskania świadectwa z wyróżnieniem.
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
4. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo wyższej w danym typie szkoły nie ukończy szkoły.

§94

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1/ wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2/ postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3/ dbałość o honor i tradycje szkoły,
4/ dbałość o piękno mowy ojczystej,
5/ dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6/ godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7/ okazywanie szacunku innym osobom.

§95

1. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali :
1/ wzorowe
2/ bardzo dobre
3/ dobre
4/ poprawne
5/ nieodpowiednie
6/ naganne z zastrzeżeniem ust.2-2a
2. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.
2a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń i odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej w tym, publicznej poradni specjalistycznej.


§96

1. W bieżącym ocenianiu zachowania ucznia stosuje się system punktowy.
2. Każdemu kryterium przyporządkowuje się odpowiednią ilości punktów dodatnich bądź ujemnych.
3. Kryteria i ilość punktów za poszczególne kryterium określa Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§97

1. Przy ocenie z zachowania ucznia uwzględnia się następujące kryteria:
1/ stosunek do nauki,
2/ systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych,
3/ frekwencja,
4/ uczciwość w codziennym postępowaniu,
5/ postępowanie w sposób nienaruszający godności własnej i innych,
6/ właściwy stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów,
7/ dbałość o kulturę słowa,
8/ dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych osób,
9/ promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów,
10/ dbałość o wygląd i higienę osobistą,
11/ poszanowanie mienia szkolnego oraz mienia innych osób,
12/ praca na rzecz innych osób, klasy, szkoły, środowiska,
13/ reprezentowanie Gimnazjum w konkursach, zawodach sportowych.
2. Uszczegółowione kryteria określone w ust.1 zawiera dokument „Szczegółowe kryteria oceny zachowania”, opracowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną po uwzględnieniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
3. Dokument „Szczegółowe kryteria oceny zachowania” zawiera zapisy, które najlepiej charakteryzują zachowanie ucznia w środowisku szkolnym. Poszczególnym zachowaniom przyporządkowana jest odpowiednia ilość punktów dodatnich i ujemnych.
4. Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który uzyskał w ciągu półrocza co najmniej 301 punktów i nie uzyskał poza punktami dodatnimi powyżej 10 pkt. ujemnych.
5. Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który uzyskał w ciągu półrocza w wyniku sumowania punktów dodatnich i ujemnych co najmniej 251 punktów.
6. Ocenę dobrą może uzyskać uczeń, który otrzymał w ciągu półrocza w wyniku sumowania punktów dodatnich i ujemnych co najmniej 151 punktów.
7. Ocenę poprawną może otrzymać uczeń, który uzyskał w ciągu półrocza w wyniku sumowania punktów dodatnich i ujemnych co najmniej 101 punktów.
8. Ocenę nieodpowiednią może otrzymać uczeń, który uzyskał w ciągu półrocza w wyniku sumowania punktów dodatnich i ujemnych co najmniej 1 punkt.
9. Ocenę naganną może otrzymuje uczeń, który uzyskał w ciągu półrocza w wyniku sumowania punktów dodatnich i ujemnych mniej niż 1 punktów.

§98

1. Każdy uczeń na początku okresu otrzymuje kredyt w ilości 100 punktów.
2. Wychowawcy klas prowadzą zeszyt wychowawcy, w których są odnotowywane spostrzeżenia o zachowaniu uczniów.
3. Nauczyciele wpisują do klasowego zeszytu pozytywne i negatywne uwagi dotyczące zachowania uczniów zgodnie z kryteriami określonymi w dokumencie „Szczegółowe kryteria oceny zachowania”, uwzględniając liczbę punktów.

§ 99

1. Wychowawca klasy co najmniej raz w miesiącu na lekcji wychowawczej analizuje zachowanie uczniów, podając im uzyskaną liczbę punktów. Ustaloną liczbę punktów wpisuje do dziennika lekcyjnego.
2. Ilość punktów jest pomocą dla wychowawcy przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej z za-chowania, nie jest wyznacznikiem tej oceny.
3. Ocenę śródroczną i roczną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii: nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Opinia ta wyrażona jest oceną według skali ocen określonej w §95 niniejszego Statutu.
4. W celu zebrania opinii potrzebnych do ustalenia ocen śródrocznych i rocznych z zachowania i udokumentowania tego procesu wychowawca na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej sporządza tabelę w dzienniku lekcyjnym na wolnej stronie „Oceny postępów ucznia” uwzględniając w niej:
1/ imię i nazwisko ucznia,
2/ wykaz nauczycieli uczących w danej klasie,
3/ samoocena ucznia,
4/ opinia uczniów danej klasy,
5/ uzyskana przez ucznia liczbę punktów w danym półroczu.
5. Na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej na lekcji wychowawczej uczniowie dokonują samooceny i oceny kolegów i koleżanek. Fakt ten wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
6. Uczniowie dokonują samooceny na kartkach wpisując proponowaną dla siebie ocenę wraz z uzasadnieniem.
7. Uczniowie wyrażają opinię o danym uczniu w formie ustalonej wraz z wychowawcą. Wychowawca wpisuje propozycję w dzienniku lekcyjnym.
8. Nauczyciele uczący w danej klasie wyrażają opinię o zachowaniu uczniów poprzez bieżące wpisywanie uwag w zeszycie wychowawcy oraz wpisując proponowane oceny zachowania w terminie do 12 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Nie wpisanie propozycji równoznaczne jest z brakiem zastrzeżeń i zgodą na proponowaną przez wychowawcę ocenę dla ucznia.
9. Pozostali nauczyciele swoją opinię dotyczącą poszczególnych uczniów mogą wyrazić przez dokonanie wpisu w zeszycie wychowawcy bądź w formie uwag kierowanych bezpośrednio do wychowawcy danej klasy.

§100

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do wychowawcy o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena zachowania.
2. Wniosek o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania powinien być złożony w formie pisemnej do Dyrektora w terminie trzy dni od wystawienia proponowanych ocen.Wniosek powinien zawierać:
1/ ocenę o którą się uczeń ubiega,
2/ okoliczności uzasadniające złożenie wniosku.
3. Dyrektor przekazuje wniosek wychowawcy, który dokonuje analizy zasadności wniosku w opar-ciu o obowiązki ucznia określone w §64 niniejszego Statutu.
4. W wyniku przeprowadzonej analizy wychowawca ustala nową roczną przewidywaną ocenę z zachowania lub pozostawia wcześniej ustaloną.
5. Wychowawca informuje ucznia lub jego rodziców o podjętej decyzji. Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
6. Uzasadnienie zmiany lub pozostawienia przewidywanej rocznej oceny z zachowania wychowawca motywuje pisemnie i przekazuje do Dyrektora Gimnazjum na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
7. W przypadku ustalenia wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania wychowawca nanosi zmiany przekreślając wcześniej ustaloną ocenę wpisując obok nowa ustaloną ocenę. Fakt ten potwierdza własnym podpisem (parafką).
8. Dopuszcza się możliwość zorganizowania przez Dyrektora Szkoły spotkania z wychowawcą, uczniem i rodzicami ucznia wnioskującymi o podwyższenie oceny w celu wysłuchania argumentów stron
9. Ustalona przez wychowawcę w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

§101

1. W przypadku drastycznego naruszenia obowiązujących w szkole Statutu, regulaminów dopuszcza się możliwość obniżenia oceny zachowania ucznia po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedago-gicznej.
2. Nową ocenę ustala Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą klasy, a zatwierdza Rada Pedago-giczna na nadzwyczajnym posiedzeniu.

§ 102

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. W tym celu uczeń lub jego rodzice składają do Dyrektora wniosek o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego.
3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych.
4. Wniosek, o którym mowa w ust.2, jest składany do Dyrektora w formie pisemnej w terminie do 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady.
5. Wniosek, o którym mowa w ust.2 przedkłada Dyrektor Radzie Pedagogicznej.
6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1/ realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
2/ spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
7. Szczegółową organizację przebiegu i dokumentowania egzaminów klasyfikacyjnych określa rozporządzenie właściwego Ministra do spraw oświaty i wychowania w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkołach publicznych zwane dalej rozporządzeniem.

§ 103

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust.1, zgłaszane są w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem do Dyrektora.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która:
1/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
2/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 105 ust 2,
5. Szczegółowe zasady organizacji, przebiegu i dokumentowania prac komisji mającej ma celu ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, określa rozporządzenie.
§ 104

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym programie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 2 i 5 oraz § 95 ust. 3 i 4.
2. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych ,dodatkowych zajęć edukacyjnych, oraz etyki lub religii średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem ust.5
5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, Rada Pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
6. Z wnioskiem o promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, występuje wychowawca ucznia lub Dyrektor.
7. Rada Pedagogiczna może skorzystać z możliwości określonej w ust.5 niniejszego § szczególnie w następujących przypadkach:
1/ długotrwałej choroby /ponad dwa miesiące/ uniemożliwiającej naukę w domu, szpitalu lub sanatorium,
2/ spowodowanych zdarzeniami losowymi silnych przeżyć utrudniających koncentrację, obniżających sprawność myślenia i utrudniających uczenie się,
3/ trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w rodzi-nie,
4/ zmiany szkoły na nie mniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego związanej z niemożliwością szybkiego uzupełnienia braków wynikających z różnic programowych.
8. Przeciwwskazaniami do skorzystania z możliwości wymienionej w ust. 5 niniejszego § są:
1/ lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, samowolne opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia,
2/ uporczywe uchylanie się od prowadzenia zeszytów oraz prac zleconych przez nauczycieli w ciągu roku szkolnego,
3/ nieskorzystanie z pomocy w nauce organizowanej w szkole,
4/ nie zgłoszenie się, bez usprawiedliwienia na egzamin poprawkowy.

§ 105

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena roczna klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust.2. niniejszego § i §103
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena roczna klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust.3 niniejszego §.i § 103.
3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązko-wych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4. Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szczególności w przypadkach:
1/ odpowiedniego poziomu zdolności ucznia, który pozwala przewidywać możliwość samodzielnego uzupełnienia ewentualnych braków wiedzy i umiejętności w ciągu okresu wakacyjnego,
2/ spowodowanych zdarzeniami losowymi, silnych przeżyć utrudniających koncentrację, obniża-jących sprawność myślenia i uczenia się,
3/ trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w rodzi-nie,
4/ zmiany szkoły na nie mniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego związanej z niemożliwością szybkiego uzupełnienia braków wynikających z różnic programowych.
5. Uczeń, który zdał egzamin poprawkowy i otrzymał ocenę wyższą od niedostatecznej otrzymuje promocję, uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 104 ust.5.
6. Szczegółową organizację, przebieg i dokumentowanie egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie.

§ 106

1. Uczeń kończy gimnazjum:
1/ jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem ust. 4, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 93 ust. 3 i 4.
2/ uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.1pkt.1, uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz etyki lub religii średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
2. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą koń-cową ocenę klasyfikacyjną.

§ 107

1.Zasady oceniania na zajęciach z religii określają odrębne przepisy.(skreśla się § 107)

§ 108

1. W klasie trzeciej Gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:
1/ w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych,
2/ w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki w Gimnazjum określonych w odrębnych przepisach.
3/ w części trzeciej wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
3a/ w przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.
3b/ deklarację, o której mowa w ust. 3a, składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzony egzamin gimnazjalny.

2. Szczegółową organizację, przebieg i dokumentowanie egzaminu gimnazjalnego określa rozporządzenie.
3. W szkole może być przeprowadzony „ próbny egzamin gimnazjalny”
4. Szczegółową organizację i przebieg egzaminu, o którym mowa w ust.3, każdorazowo określa Dyrektor.
Rozdział VIII

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI

§109

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dzieci, wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego, należy:
1/ zapisanie dziecka do szkoły,
2/ zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3/ zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

§110

1. Celem zapewnienia osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów, szkoła systematycznie współpracuje z rodzicami. W ramach tej współpracy rodzice uczniów mają prawo do:
1/ kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
2/ dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
3/ wypowiadania się w sprawach takich dokumentów, jak: programów szkolnych, programu wychowawczego szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
4/ wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły,
5/ występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
6/ uzyskiwania rzetelnych informacji o postępach i trudnościach swojego dziecka.
2. Do obowiązków rodziców uczniów należy:
1/ wspieranie procesu nauczania i wychowania,
2/ systematyczny kontakt z wychowawcą,
3/ uczestniczenie w zebraniach i wywiadówkach,
4/ dbanie o odpowiedni strój i wygląd dzieci,
5/ udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy w organizowaniu imprez, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek itp.
6/ pisemnego lub osobistego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole w terminie do 7 dni od dnia zakończenia nieobecności oraz osobistego zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych
7/ odebranie od dyrektora szkoły w ciągu tygodnia telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego, używanego przez jego dziecko niezgodnie z ustalonymi zasadami.
3. Podstawową formą współdziałania rodziców i nauczycieli są spotkania ogólne, spotkania klasowe zwane „wywiadówkami” oraz indywidualne kontakty z rodzicami.


Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§111

1. Gimnazjum jest jednostką budżetową realizującą swoje wydatki na podstawie rocznego planu finansowego będącego częścią układu wykonawczego budżetu gminy.
2. Zasady gospodarki finansowej Gimnazjum określa organ prowadzący.
3. Obsługę finansową i administracyjną Gimnazjum oraz inwestycje i remonty prowadzi ZEAS Gminy Raba Wyżna we współpracy z Dyrektorem.
4. W Gimnazjum mogą być tworzone środki specjalne.
5. Zasady prowadzenia przez Gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§112

1. Działalność Gimnazjum może być współfinansowana z dowolnych opłat ponoszonych przez rodziców lub innych osób prywatnych i podmiotów gospodarczych.


§113

1. Gimnazjum może wynajmować zgodnie z odrębnymi przepisami pomieszczenia osobom prawnym i osobom fizycznym, których działalność nie narusza statutowej działalności Gimnazjum oraz obowiązującego prawa.

§114

1. W Gimnazjum mogą działać związki zawodowe na zasadach okreś1onych odrębnymi przepisami.

§115

1. Gimnazjum prowadzi, przechowuje i przekazuje dokumentacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. Na pieczęciach i stemplach używana jest pełna nazwa Gimnazjum. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań, wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

§116

1. Gimnazjum posiada własny sztandar z wizerunkiem Patrona, logo, flagę Gimnazjum oraz ceremoniał szkolny.

§117

1. Gimnazjum posiada Medal za zasługi dla Gimnazjum i Medal pamiątkowy Gimnazjum.
2. Medal za zasługi dla Gimnazjum przyznawany jest przez Kapitułę Honorową Medalu za zasługi dla Gimnazjum Nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II zgodnie z regulaminem.
3. Medal Pamiątkowy Gimnazjum przyznawany jest przez Dyrektora zgodnie z Regulaminem przyznawania Medalu Pamiątkowego po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

§118

1. W skład Kapituły Honorowej Medalu za zasługi dla Gimnazjum wchodzą:
1/ Dyrektor Gimnazjum,
2/ Wójt Gminy Raba Wyżna,
3/ Ksiądz Proboszcz Parafii w Rabie Wyżnej,
4/ dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
5/ dwóch przedstawicieli Rady Rodziców,
6/ przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
2. Przedstawiciele organizacji powoływani są do Kapituły zgodnie z Regulaminem tych organizacji.
3. Kapituła Honorowa Medalu za zasługi dla Gimnazjum opracowuje regulamin swojego działania i przyznawania medalu.
4. Przewodniczącym Kapituły jest Dyrektor, który zwołuje pierwsze jej posiedzenie.

§119

1. Prowadzenie w Gimnazjum kampanii wyborczej na rzecz partii lub innych organizacji pozaszkolnych jest niedozwolone.
2. Niedozwolone jest również dopuszczenie komitetów wyborczych partii lub innych organizacji pozaszkolnych czy innych osób, w tym kandydatów tych partii i organizacji, na terenie Gimnazjum w celu prowadzenia kampanii wyborczej.

§120

1. Organy Gimnazjum, a także biblioteka, świetlica dysponują pieczęciami nagłówkowymi zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. Przewodniczy organów a także pedagog, bibliotekarz zatrudniony w Gimnazjum dysponują pieczątkami imiennymi zgodnie z odrębnymi przepisami.

§121

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym Statucie regulowane są obowiązującymi przepisami prawa, a w szczegó1ności ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

§122

1. Zmiany przepisów Statutu wymagają formy pisemnej, mogą być dokonywane w trybie określonym w ustawie w formie aneksu lub jednolitego tekstu.
2. Do czasu powołania Rady Gimnazjum zmiany w Statucie uchwala Rada Pedagogiczna.
3. Uchwały, o których mowa w ust.2, podpisuje Przewodniczący Rady Pedagogicznej.
4. Dyrektor może opracować ujednolicone teksty Statutu.
5. Za publikowanie, udostępnianie i upowszechnianie Statutu odpowiedzialny jest Dyrektor. Statut udostępnia się w bibliotece oraz na stronach internetowych Gimnazjum.

§123

1. Wszystkie regulaminy wewnętrzne stanowią prawo szkolne i nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
2. Prawo szkolne stanowią również decyzje Dyrektora.

Więcej artykułów z tej kategorii: Dokumenty szkolne