Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Subskrybuj RSS

Możesz także zasubskrybować każdy z tych elementów dla tylko jednego tematu. Służą do tego odpowiednie linki na stronach tematów.

SZLAKIEM ZASŁUŻONYCH POLAKÓW DLA KRAKOWA I MAŁOPOLSKI

Dodał: Piotr Urbaniak.
Ostatnio zmieniony: 2007-11-09 10:47:51

REGULAMIN
KONKURSU PODSUMOWUJĄCEGO ZAJĘCIA
„SZLAKIEM ZASŁUŻONYCH POLAKÓW DLA KRAKOWA I MAŁOPOLSKI”
W RAMACH PROJEKTU „NASZ REGION – NASZA TOŻSAMOŚĆ”
Cele konkursu:
Uczeń:
• Posługuje się terminologią historyczną ze zrozumieniem,
• Umieszcza wydarzenia, fakty w określonym czasie i przestrzeni historycznej,
• Wyszukuje informacje z różnych źródeł,
• Dostrzega związki przyczynowo – skutkowe,
• Odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji,
• Łączy historię regionalną z historią Polski i Europy,
• Potrafi wykonać pracę plastyczną i fotograficzną wybraną techniką,
• Umie dokonać samodzielnego wyboru i interpretacji,
• Potrafi wskazać działania godne do naśladowania w życiu bliżej poznanych postaci historycznych poznanych na wycieczce i zajęciach,
• Zna historię i zabytki Krakowa,
• Jest wrażliwy na dobro, piękno, prawdę,
• Umie zastosować odpowiednie formy wypowiedzi,
• Identyfikuje się ze społecznością lokalną, Polski, Europy.


Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I-III biorący udział w zajęciach „Szlakiem zasłużonych Polaków dla Krakowa i Małopolski” w ramach projektu „Nasz region – Nasza tożsamość”.

Formy wypowiedzi:
• Wiedza historyczna – test z wiedzy o Krakowie i zasłużonych Polakach dla Krakowa
i Małopolski,
• Prace literackie: opowiadanie, list, opis, wiersz, modlitwa, litania (jeden utwór)
• Prace plastyczne: zabytki Krakowa lub sylwetka wybitnego Polaka zasłużonego dla Polski i Małopolski (jedna praca plastyczna wykonana dowolną techniką w formacie A3 i większy)
• Prace fotograficzne: zabytki Krakowa lub sylwetka wybitnego Polaka zasłużonego dla Polski i Małopolski (trzy fotografie wykonane dowolną techniką w formacie A5 i większy)

Termin przeprowadzenia konkursu: 30 października – 20 listopada 2007

Zasady oceny:
Komisja konkursowa oceniać będzie osobno prace historyczne, literackie, plastyczne, fotograficzne, kierując się następującymi kryteriami:
• Wiedza historyczna,
• Dobór tematu
• Wartość artystyczna i wychowawcza dzieła,
• Dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika,
• Ogólny wyraz artystyczny,
• Interpretacja utworu, kultura słowa,
• Estetyka dzieła, układ graficzny,
• Sposób przedstawienia tematu, umiejętność pisania danej formy wypowiedzi,
• Logiczność, spójność w układzie treści oraz poprawność ortograficzną.

Podsumowanie konkursu:
• Omówienie prac historycznych, literackich, plastycznych, fotograficznych związanych z hasłem: „Szlakiem zasłużonych Polaków dla Krakowa i Małopolski”
• Wystawa prac i spotkanie z młodymi twórcami, ich rodzicami, nauczycielami, zaproszonymi gośćmi oraz wręczenie dyplomów i nagród na uroczystym podsumowaniu projektu,
• Publikacja najciekawszych prac młody twórców w gazetce szkolnej, wystawie
i stronie internetowej gimnazjum.

Władysława Komperda
Małgorzata Młynarczyk
Maria Rapacz-Piziak
Katarzyna Wójciak
Ana Zając

Więcej artykułów z tej kategorii: Programy i projekty